การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2

Professional Experience 2

ปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการบูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน   การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน  ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การมีมนุษย์สมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูฝึกสอนกับผู้เรียน  และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานฝึกสอน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การสัมมนาทางการศึกษาโดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง
๒.๑  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒.๒  เพื่อฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการบูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
๒.๓  เพื่อการวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน 
๒.๔  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน
๒.๕  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้  
๒.๖  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน
ปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการบูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน   การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน  ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การมีมนุษย์สมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูฝึกสอนกับผู้เรียน  และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานฝึกสอน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การสัมมนาทางการศึกษาโดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
 วันและเวลาเรียน
วันจันทร์         ๘ ชั่วโมง  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงงาน
วันอังคาร         ๘ ชั่วโมง  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงงาน
วันพุธ             ๘ ชั่วโมง  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงงาน
วันพฤหัสบดี      ๘ ชั่วโมง  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงงาน
วันศุกร์           ๘ ชั่วโมง  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงงาน
๑. แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
๑. นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาชีพ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ปฏิบัติจริง
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
๑. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถนำความรู้  แนวคิดและกระบวนการต่างๆ ไปพัฒนาการคิดให้เป็นระบบ
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมเป็นทีมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
๑. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สื่อที่ทันสมัยเกี่ยวกับการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงาน
- การประเมินจากใช้สื่อ
๑. สามารถปฏิบัติการสอนภาคทฤษฎีได้
๑. สามารถปฏิบัติการสอนภาคปฏิบัติได้
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3. ความสามารถในการปฏิบัติการสอนทฤษฎี 4. ความสามารถในการปฏิบัติการสอนปฏิบัติ 1. การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม 2. การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย 3. การปฏิบัติการสอนทฤษฎีร่วมกับครูพี่เลี้ยง 4. การปฏิบัติการสอนปฏิบัติร่วมกับครูพี่เลี้ยง ตลอดภาคการศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 10% 2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 30% 3. ความสามารถในการปฏิบัติการสอนทฤษฎี 30% 4. ความสามารถในการปฏิบัติการสอนปฏิบัติ 30%
--
-
-
นิสิต การตอบแบบประเมินผล การประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์พี่เลี้ยงหรือสถานศึกษา
  (1)  นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด   (2)  การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและการจัดการการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์นิเทศก์     (1)  นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด    (2)  การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและการจัดการการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ประจำวิชาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู             (1)  การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง             (2)   รวบรวมผลการประเมินทั้งหมดเพื่อนำมาคิดค่าระดับคะแนน
(1)  คณะและสาขาวิชาประมวลผลจากการประชุมอาจารย์ประจำวิชาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง จากเอกสารการนิเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินผลค่าระดับคะแนนของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ (2)  สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร