การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ

Managerial Decision Making and Problem Solving

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องลักษณะการตัดสินใจทางด้านการจัดการ ระดับการตัดสินใจ แบบจำลองการตัดสินใจ
ทางการบริหาร กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ การกำหนดปัญหา การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา การประเมินทางเลือก การเลือกหรือตัดสินใจ การนำผลการตัดสินใจไปปฎิบัติ และการเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับ
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม) หรือสามารถโทรศัพท์ หรือใช้สื่อทาง line ได้ มีการสร้าง line กลุ่มของวิชา ปรึกษาทางไลน์ส่วนตัวได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล