ออกแบบตกแต่งภายใน

Interior Design

                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน แนวคิดและกระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน แนวคิดและกระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
1
            - มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
            - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
            - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
            - เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป
- การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
            - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
             - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน
             - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
              - พัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ
              - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
              - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน
              - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
 
              - การทำงานกลุ่มการแบ่งความรับผิดชอบ
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
- จากงานที่ได้รับมอบหมาย
             - การสืบค้นจากหนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
             - จากงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID117 ออกแบบตกแต่งภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมินผล การประเมินผล การประเมินผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน การเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 9 18 ปลายภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20% 20% 50% 10%
รศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ.2562.ออกแบบตกแต่งภายใน . กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์  ส.ส.ท
การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน หลักการพิจารณาเบื้องต้น
รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล. 2558.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ฉบับก้าวหน้า.
เว็ปไซส์ที่เกี่ยวข้อง
- นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน
     - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
- การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน
     - ผลการเรียนของนักศึกษา
- การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ
    - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้
    - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด
    - การประกวดผลงาน
    - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานออกแบบตกแต่งภายใน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
    - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน