สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม

Seminar for Industrial Design

ฝึกปฎิบัติจัดสัมมนา ตั้งหัวข้อ เขียนโครงการสัมมนา ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบครอบคลุมเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี และการสัมมนาตามหัวข้อที่นำเสนอ
ฝึกปฎิบัติจัดสัมมนา ตั้งหัวข้อ เขียนโครงการสัมมนา ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบครอบคลุมเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี และการสัมมนาตามหัวข้อที่นำเสนอ
1. คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์และสุจริต
2. มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย กำหนดเวลาการเข้า ชั้นเรียน การปฏิบัติงาน การส่งงานที่แน่นอน การ แต่งกายอย่างเหมาะสม
2. มอบหมายงานให้แบ่ง หน้าที่ รับผิดชอบเป็นกลุ่ม อย่างชัดเจน สอดแทรกคุณ ธรมร จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างท าการสอน
3. ชี้ให้เห็นความเสียหาย จากการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง ปัญญา
1. การเข้าชั้นเรียนและผลงาน ที่มอบหมายตรงตามเวลาที่ กำหนด
2. สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจ เรียน การเข้าชั้นเรียน การ แสดงความเห็น การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมกลุ่ม ความ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
3. ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น
1.มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎี และปฏิบัติ
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ ความคิดสร้างสรรค์
1. บรรยาย และมอบหมาย งานให้นักศึกษาค้นคว้า และสรุปงานที่มอบหมาย
2.ตั้งค าถาม ให้นศ.ตอบเอง แทนการสอน โดยมองทั้ง ด้านบวกและลบ
1. สอบข้อเขียน สังเกต พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความ รับผิดชอบ
2.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน ร่วม
1. สามารถคิด วางแผน อย่างเป็น ระบบ
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา
1. จัดกลุ่มอย่างอิสระเขียน โครงการเกี่ยวข้องกับ วิชาชีพนำเสนอ
2.นำเสนอให้มีการลงมติ เลือกผลงานของกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งเพื่อจัดงานช่วงปลาย ภาค แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ ให้ชัดเจน
1.การนำเสนอ 2.ข้อสอบ
2. สังเกตพฤติกรรมการท างาน การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม การรู้จักแสดงออก กล้าคิด กล้า พูด การแก้ปัญหาเฉพาะ-หน้า
 
1.การเป็นผู้นำผู้ตามของกลุ่มอย่าง เหมาะสม
2. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับ ผู้อื่น
3.เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น
4.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ส่วนรวม
1.มอบหมายงานให้ทุกคน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดย อิสระ -ติดตามความก้าวหน้าและ คอยให้คำปรึกษา
2. กำหนดกิจกรรมการ ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม - การร่วมวิพากษ์ ทุกคน เลือกผลงานการน าเสนอ เป็นงานนิทรรศการของชั้น ปี
3. การร่วมวิพากษ์ ทุกคน เลือกผลงานการน าเสนอ เป็นงานนิทรรศการของชั้น ปี
4.ติดตามการทำงาน ตาม หน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. สังเกตจากพฤติกรรมการ ท างานตามบทบาทจากงานที่ ได้รับมอบหมายจากสมาชิก
2. สังเกตจากพฤติกรรมการให้ ความร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม และประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ งานที่ได้รับมอบหมาย
3. สังเกตจากพฤติกรรม การแก้ปัญหา การติดต่อ ประสานงาน การเตรียม งาน
4. สังเกตจากพฤติกรรมการ ทำงาน และประเมินจากงานที่ ได้รับมอบหมาย
1.สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนอย่างมี ประสิทธิภาพ
2. สามารถเลือกรูปแบบของการ น าเสนอที่เหมาะสม
3.มีทักษะการค านวณ
มอบหมายให้จัด โครงการ โดยมีการเขียน โครงการจัดท างบประมาณ ค่าใช้จ่ายการสรุปผลการ ประเมินโครงการ
บรรยายเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
ฝึกเขียนโครงการซึ่งต้อง ค านวณงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ครบถ้วน - มอบหมายให้จัดโครงการ โดยจัดท างบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
1. ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตพฤติกรรมการร่วม กิจกรรม งานที่มอบหมาย / น าเสนอ และสอบปลายภาค
งานที่มอบหมาย และสอบ ปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID120 สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมินผล การประเมินผล การประเมินผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน การเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 8 17 ปลายภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20% 20% 50% 10%
เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาสัมมนา
1)นิรันดร์ จุลทรัพย์. 2546. จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2)ผล ยาวิชัย . 2533 . สัมมนา . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 3)ไพพรรณ เกียรติโชคชัย. 2548 . การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ : การศึกษา.
1.1 จ านวน หรือร้อยละของผู้เข้าเรียนในแต่ละครั้ง 1.2 การสนใจเรียน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 1.3 การประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชาโดยใช้แบบประเมิน
2.1 ประเมินจากผลการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดยเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
3.1 ปรับปรุงการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน และผลประเมินการสอน นอกจากนี้ 3.2 หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงการสอน เช่น ส ารวจความต้องการในการศึกษา จัดกิจกรรมใน การระดมสมอง พัฒนาวิธีการสอนโดยการจัดกิจกรรมประกอบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 4.1 ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
5.1ทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ในระดับหลักสูตร คณะฯ และระดับ มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพการศึกษา