เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

Gasoline and Diesel Engine

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในงาน เครื่องยนต์แก๊สโชลีนและดีเชล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโชลีนและดีเชล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 4. เห็นความสำคัญในงานเครื่องยนต์แก๊สโชลีนและดีเชล
เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโชลีนและดีเชล ยานยนต์ทั้งดีเชลและเบนชิล ที่ทันสมัยมากขึ้น
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในเวลาราชการในชั้นเรียน และเปิดช่องทางการให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดีย  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
1. มิจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  
4. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
2. สอดแทรกคุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
 
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ความซื่อสัตว์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติของเครืองยนต์ในเนื้อหาที่ศึกษา  
2. สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  
3. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แก้ไข
1. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานมุ่งเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติ  
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1. การทดสอบย่อย 
 2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
3. รายงานที่นักศึกษาจัดทำ  
4. งานที่ได้มอบหมาย  
5. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  
6. แฟ้มสะสมผลงาน
1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1. ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานโดยใช้บทบาทสมมติสถานกาณณ์จำลอง และกรณีศึกษา  แก้ไข
1. บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 
2. การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
3. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4. กรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  
3. สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 การกำหนดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น  
2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์
1. พฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 
 2. นำเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม  
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน  
4. จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม
 
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  แก้ไข
1. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน  
2. สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ  
3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
1. มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
2. มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน  
3. มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 8 และ 17 50 40 10
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเชล  เครื่องยนต์เล็ก  การแก้ปัญหาช่างยนต์
แก๊สโซลีนและดีเซล
www.auto2drive.com/แก๊สโซลีนกับดีเซล/  http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1699&pageid=2&read=true&count=true  www.rtc.ac.th/vcharkarn/251055_1.pdf  https://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/4.ht
มหาวิทยาลัย และคณะฯ จัดให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนของอาจารย์ทุกท่านในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
วิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการประเมินเพื่อรับรองผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยคณาจารย์ใน สาขาวิชาฯ และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ตามลำดับ
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการสอน มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
มีการประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนสอบหรืองานที่มอบหมายของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ผู้สอน และมีการประชุมรับรองโดยคณะกรรมการวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ แจ้งผลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการเรียนการ สอนของตนในครั้งต่อไป  แก้ไข