อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

Industrial Electronics

เพื่อให้นักศึกษา

เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรม เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์ เข้าใจหลักการทำงานของวงจรทริกเกอร์ เข้าใจวิธีการควบคุมเฟส เข้าใจหลักการทำงานของวงจรแปลงผัน มีทัศนคติที่ดีต่องานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เข้าใจในเรื่องทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ การทำงานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์และวงจรแปลงผัน การออกแบบวงจรทริกเกอร์และการควบคุมเฟส ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
                     ศึกษาเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรมชนิด
     ต่าง ๆ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ วงจรทริกเกอร์ การควบคุมเฟส วงจรแปลงผัน เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งช่วงเวลาที่สามารถพบนอกเวลาได้
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.1.3 มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
 1.2.1  สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
1.2.2 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.2.4 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.3.1   สังเกตการแต่งกาย และการกระทำผิดวินัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.2   เช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการสอน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4)
2.1.1  เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์
2.1.2 เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรม
2.1.3 เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์              
2.1.4 เข้าใจหลักการทำงานของวงจรทริกเกอร์
2.1.5 เข้าใจวิธีการควบคุมเฟส
2.1.6 เข้าใจหลักการทำงานของวงจรแปลงผัน
2.1.7 มีทัศนคติที่ดีต่องานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง(ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)
2.2.1  บรรยาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
2.2.2  สาธิตการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมต่างๆ
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
2.2.3 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดของแต่ละบท
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
2.3.1   ทดสอบย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.2   สอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.3    สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
             (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.4   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1) 
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
การมอบให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)               
ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2) 
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
        
ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)                                
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ค้นหาโปรแกรมการจำลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)                               
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
6.1.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด 
มอบหมายงานให้ศึกษาโปรแกรมการจำลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.3) 
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 # 2.1-2.3 # 3.2 # 5.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 17 10% 25% 10% 25%
2 1.3 1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.3, 2.1, 3.2, 5.2 6.1 การทำแบบฝึกหัด การจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Fundamentals of  Industrial Electronics. 2nd  M. Wilamowski, J. David Irwin, CRC Press, 2011.
2.  Modern Industrial Electronics. 5th Timothy J. Maloney, Monroe County Community College,  Prentice Hall, 2004.
3. Power Electronics: Circuits, Devices & Applications. 4rd   Muhammad H. Rashid, Pearson Education, 2004.
4.  Sensors and Transducers, 2nd D. Patranabis , PHI, 2009.
1. https://www.alliedelec.com/m/d/7ec977c91977fd4e95a020bd86d6d6c5.pdf
2.  http://www.potentiometers.com
3. http://category.alldatasheet.com/index.jsp
4. https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/thermocouple.pdf
5. https://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/10kThermistor.pdf
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

2. แบบประเมินผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการดำเนินงานในการทำการทดลองประกอบวงจรของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ
2.3   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2.1-2.4 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สอนในรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาจะจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการสอบถามนักศึกษาหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสุ่มตรวจสอบข้อสอบ การให้คะแนนสอบ
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและวิธีการสอน สื่อประกอบการสอน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เข้าทำการสอนร่วมในห้องปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพและปัญหาของนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้