อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

Industrial Electronics

เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรม เข้าใจวิธีการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรม เข้าใจหลักการทำงานของทรานสดิวเซอร์ เข้าใจหลักการทำงานของวงจรทริกเกอร์ เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ทรานสดิวเซอร์และวงจรทริกเกอร์ มีทัศนคติที่ดีต่องานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เข้าใจในเรื่องทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ การทำงานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์และวงจรแปลงผัน การออกแบบวงจรทริกเกอร์และการควบคุมเฟส ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
� 18 สัปดาห์ ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบต่อสัปดาห์
                            และนักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ld","sans-serif"'>Study and practice of characteristics and application of transducers,
power electronics devices in industry, thyristor devices, trigger circuits,
phase controlled, converter circuits and electronic instrument in
industry.
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังในงานอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ อุปกรณ์ไทรีสเตอร์ วงจรทริกเกอร์ การควบคุมเฟส วงจรแปลงผัน เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Study and practice of characteristics and application of transducers, power electronics devices in industry, thyristor devices, trigger circuits, phase controlled, converter circuits and electronic instrument in industry.
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งช่วงเวลาที่สามารถพบนอกเวลาได้
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 
1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.1.3  มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
1.2.1  สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
1.2.2  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.2.3  ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.2.4  ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.3.1   สังเกตการแต่งกาย และการกระทำผิดวินัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.2   เช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการสอน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4)
มีความรู้ใน (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1) 
2.1.1   เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์
2.1.2   เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานอุตสาหกรรม
2.1.3   เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์ 
2.1.4   เข้าใจหลักการทำงานของวงจรทริกเกอร์
2.1.5   เข้าใจวิธีการควบคุมเฟส
2.1.6   เข้าใจหลักการทำงานของวงจรแปลงผัน
2.1.7   มีทัศนคติที่ดีต่องานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2.1.8   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)
เน้นผลการเรียนรู้ 2.1 และ 2.3
2.2.1  บรรยาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2) และมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาและทำการออกแบบวงจรตามที่ระบุในแต่ละใบมอบหมายงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4,2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
2.2.2  สาธิตการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมต่างๆ
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
2.2.3 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดของแต่ละบท
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
2.2.4 มอบหมายให้ทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
2.3.1   ทดสอบย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.2   สอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.3   สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฏีและปฏิบัติ
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.4   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
2.3.5   จำนวนผลการปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
2.3.6  การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
      3.2.1   มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาและทำการออกแบบ 
                วงจรตามที่ระบุในแต่ละใบมอบหมายงาน
                 (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4,2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
      3.2.2  การมอบให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)               
3.3.1   ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)         
3.3.2   จากการปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงเรียน
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
3.3.3   ประเมินจากผลการทำชิ้นงาน
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
     4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
       4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
       4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย  (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)
ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4) 
       5.1.1    สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
     5.1.2    สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)                                
     5.1.3    สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นผลการเรียนรู้ 5.1-5.2
5.2.1   มอบหมายงานให้ค้นหาโปรแกรมการจำลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)           
5.2.2    มอบหมายให้ทำการทดลองโดยใช้โปรแกรมการจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)                               
5.3.1   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)
5.3.2   ประเมินจากการทำการทดลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)
   6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
   6.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
        6.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาโปรแกรมการจำลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.3)               
       6.2.2 มอบหมายงานมอบหมายให้ทำการออกแบบวงจรที่กำหนด และศึกษาโปรแกรมการจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-5.3)
       6.2.3  ประกอบวงจรที่ออกแบบ   ทดสอบการทำงาน บันทึกผลการทดลอง  อธิบายการทำงานและผลลัพธ์ของการทำงานของวงจรที่ประกอบสำเร็จแล้วให้อาจารย์ผู้ควบคุมตรวจ
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.2)                                                               
       6.3.1   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
       6.3.2   ประเมินจากการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและโดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.2)
     6.2.3  ประกอบวงจรที่ออกแบบ   ทดสอบการทำงาน บันทึกผลการทดลอง  อธิบายการทำงานและผลลัพธ์ของการทำงานของวงจรที่ประกอบสำเร็จแล้วให้อาจารย์ผู้ควบคุมตรวจ
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.2)                                                               
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ บุคคลและความ รับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6. ด้าน ทักษะการ จัดการ เรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 แสดงออกซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครูที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.2 สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 1.3 แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดี 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 2.3 สามารถนำหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม 3.1 (1) มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี ความสลับ ซับซ้อนในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม 3.2 มีทักษะในการเป็นผู้นำความรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 4.1 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 4.2 แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 4.3 สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคมด้านการนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 5.1 มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลทำให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 5.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถสนทนา เขียน และนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 6.2 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึงประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม
1 TEDEE203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค จำนวนผลการปฏิบัติการทดลองในแต่ละการทดลอง สอบปฏิบัติ 4 9 12 17 1-8 , 10-16 9,17 70%
2 #1.3, #1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 #1.3, #2.1, #3.2, #5.2 #6.1 การทำแบบฝึกหัด การจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Fundamentals of  Industrial Electronics. 2nd  M. Wilamowski, J. David Irwin, CRC Press, 2011.
2.  Modern Industrial Electronics. 5th Timothy J. Maloney, Monroe County Community College,  Prentice Hall, 2004.
3. Power Electronics: Circuits, Devices & Applications. 4rd   Muhammad H. Rashid, Pearson Education, 2004.
4.  Sensors and Transducers, 2nd D. Patranabis , PHI, 2009.
1. https://www.alliedelec.com/m/d/7ec977c91977fd4e95a020bd86d6d6c5.pdf
2.  http://www.potentiometers.com
3. http://category.alldatasheet.com/index.jsp
4. https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/thermocouple.pdf
5. https://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/10kThermistor.pdf
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
        1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
        1.2  แบบประเมินผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการดำเนินงานในการทำการทดลองประกอบวงจรของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ
2.3   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2.1-2.4 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สอนในรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาจะจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการสอบถามนักศึกษาหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสุ่มตรวจสอบข้อสอบ การให้คะแนนสอบ
4.3  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการให้คะแนนผลงานและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและวิธีการสอน สื่อประกอบการสอน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เข้าทำการสอนร่วมในห้องปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพและปัญหาของนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
5.3   ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและจัดลำดับหัวเรื่องการทดลองใหม่
5.4   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้ควบคุมการทดลอง
5.5   เปลี่ยนแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนศ.