เขียนแบบเทคนิค

Technical Drawing

รู้วิธีการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การเขียนแบบและมาตรฐานสากลในการเขียนแบบ รู้หลักการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตและการกำหนดขนาด เข้าใจหลักการเขียนแบบภาพฉายในระบบสากล มีทักษะในการเขียนรูปทรงเรขาคณิตภาพฉายรูปทรงต่าง ๆ ภาพสามมิติและภาพตัดต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีในงานเขียนแบบเทคนิค
เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย
รู้วิธีการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การเขียนแบบและมาตรฐานสากลในการเขียนแบบ รู้หลักการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตและการกำหนดขนาด เข้าใจหลักการเขียนแบบภาพฉายในระบบสากล มีทักษะในการเขียนรูปทรงเรขาคณิตภาพฉายรูปทรงต่าง ๆ ภาพสามมิติและภาพตัดต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีในงานเขียนแบบเทคนิค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์                            
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์                                     
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม                                     
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง   สังเกตุพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง   ประเมินจากการขานชื่อเพื่อให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง                                     
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิชาที่ศึกษา   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้       ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จำลอง                                     
ประเมินจากการทดสอบย่อย สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าศูนย์การเรียนรู้   ประเมินจากการทดสอบย่อยโดยใช้ปัญหาจากสถานการจำลอง                                     
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ                                     
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์                                     
โดยการสังเกตุผลการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง ทดสอบเชิงปฏิบัติการโดยใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริง                                     
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม                                     
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อ ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม   ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming )     ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ                                     
ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ   พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยการทำแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา                                     
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม     สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม     สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                     
การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล           ส่งเสริมการใช้งานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร                                     
สังเกตุจากผลงานและการนำเสนอผลงาน   ประเมินจากเอกสารรายงานและการนำเสนอผลงาน   สังเกตุการใช้งานภาษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสื่อสาร                                     
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี                                     
ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ มีความร่วมมือกัน                                     
สังเกตุการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์ สังเกตุการปฎิบัติงานกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ                                     
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 1-4 1-7 8-11 1-14 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18 10% 25% 10% 25%
[1]. ธัญญาลักษณ์ ก้องสมุท. (2546). เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.
[2]. สุจิน สุนีย์ (2537). เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาวิชาการ(2535) จำกัด.
[3]. ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด. (2547). เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด.
[4]. ศิริวรรณ รักการมาก, วันทนีย์ สุขมาก. (2554). เขียนแบบแผ่นคลี่. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำรา
เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[5]. ธีระยุทธ สุวรรณประทีป. (2521). เขียนแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยาย. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอดยูเคชั่น
จำกัด (มหาชน).
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา                                 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้                                 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน                                 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม                                 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ