เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Modern Automotive Technology

ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์
2. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล
3. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์
4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของยานยนต์
5. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของยานยนต์
6. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์
7. ตระหนักในความสำคัญของวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
1. มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
3. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยาย
- ฝึกสอน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถบูรณาการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
- บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
1.สามารถศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการ
2. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- บรรยาย
- ฝึกสอน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
- การทำงานกลุ่ม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
- บรรยาย
- ถาม-ตอบ
- ทำแบบฝึกหัด
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อยดังนี้
6.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่า
6.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
6.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
6.2.1 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
6.2.2 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
6.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงาน
6.2.4 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง
6.2.5 ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
6.2.6 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.2 มีการประเมินผลการทำงานในภาคทฤษฏี
6.3.3 มีความประเมิน Term Project ของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1,6.2)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 31045411 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40 %
3 ความรู้ สอบกลางภาค 8 25 %
4 ความรู้ สอบปลายภาค 17 25 %
-  ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (2555)
1.  CD เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
2.  เอกสารเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
        - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          - แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
          - สรุปผลการประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
- ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
- ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
- ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน