การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

Basic Engineering Skill Training 1

1.1 รู้วิธีการใช้เครื่องมือกล
1.2 รู้ขั้นตอนการการใช้เครื่องมือวัดเชิงกล งานตะไบ งานเจียรลับคม งานเจาะ งานตัด งานกลึง งานสกัด งานไส การทำเกลียวด้วยมือตลอดจนการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานทั่วไป
1.3 รู้ขั้นตอนการการบำรุงรักษา และการปรับตั้งเครื่องมือกล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจทางด้านการฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการวิเคราะห์ไประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือกล ได้แก่ การใช้เครื่องมือวัดเชิงกล งานตะไบ งานเจียรลับคม งานเจาะ งานตัด งานกลึง งานสกัด งานไส การทำเกลียวด้วยมือตลอดจนการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานทั่วไป การบำรุงรักษา และการปรับตั้งเครื่องมือกล
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
-พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทำ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
-บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม การมีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
-ให้ศึกษาค้นคว้าและทำรายงานในหัวข้อที่กำหนดให้
- จัดกิจกรรมกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
-บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม การมีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
-ให้ศึกษาค้นคว้าและทำรายงานในหัวข้อที่กำหนดให้
- การใช้เครื่องมือวัดเชิงกล งานตะไบ งานเจียรลับคม งานเจาะ งานตัด งานกลึง งานสกัด งานไส การทำเกลียวด้วยมือตลอดจนการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานทั่วไป
- การบำรุงรักษา และการปรับตั้งเครื่องมือกล
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคปฏิบัติ
- ตรวจงานที่สั่งรายบุคคล
- สอบปฏิบัติรายบุคคล
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือกล
- มอบหมายงานให้นักศึกษารายบุคคลทำและให้ส่งงาน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคปฏิบัติ
- ตรวจงานที่สั่งรายบุคคล
- สอบปฏิบัติรายบุคคล
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม                                     
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อ ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม   ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming )     ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ                                     
ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ   พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยการทำแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา                                     
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
- ทักษะในการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่กำหนดให้
- นำเสนอโดยใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน ถูกต้อง อ่านได้ง่าย
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี                                     
ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ให้คำปรึกษาการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ มีความร่วมมือกัน                                     
สังเกตุการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์ สังเกตุการปฎิบัติงานกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ                                     
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 1-7 8-11 1-14 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18 10% 80% 10%
- รศ.อำพล ซื่อตรง, รศ.วันชัย จันทรวงศ์, ดีเตอร์ ซิปเปอร์. งานฝึกฝีมือ. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 2545
- ประสาน คงจันทร์, งานฝึกฝีมือ. ศูนย์หนังสือเมืองไทย. 2556
 
- เว็บไซต์ google พิมพ์ค้นหา youtube + งานเครื่องมือกล
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
- เอกสาร e-learning
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง