ศิลปะการใช้ภาษาไทย

Arts of Using Thai Language

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดกับการใช้ภาษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีศิลปะในการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยและมีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนและการพูด รวมทั้งสามารถเขียนทางวิชาการและการพูดนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมีการพ้ฒนาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์แผนกวิชาภาษาตะวันออกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และปรับตนเองเพื่อตอบรับต่อองค์ความรู้ใหม่ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.703
- มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เคารพสิทธิในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้วิเคราะห์กรณ๊ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมโดยใช้ทักษะทางภาษา
- อภิปรายกลุ่ม
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อส้ตย์ในการสอบ
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างถึงเอกสารที่นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ
- ประเมินผลการนำเสนอผลงานและรายงานที่มอบหมาย
- การส่งงานตรงตามเวลา
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม กรณีศึกษา การใช้สือ่มีเดียในการวิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
- นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ
- ประเมินจากประสิทธิผลของทักษะการสื่อสาร การใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษาไทย การศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน และงานที่มอบหมาย
- ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- บรรยายและอภิปรายการใช้สื่อมิเดียต่างๆ การใช้กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน
- การมอบหมายให้นักศึกษาแสดงทักษะทางภาษาไทย การทำรายงานชิ้นงาน การนำเสนอผลการศึกษา
 
- เก็บคะแนนย่อย โดยเน้นการใช้ทักษะทางภาษาไทยโดยการปฏิบัติจริง
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงานกลุ่ม
- รายงานการศึกษาและชิ้นงานค้นคว้าด้วยตนเอง
- พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะหฺ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อมิเดียและเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 4 การเข้าชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม ทุกสัปดาห์ 10%
2 2, 3, 4 การปฏิบัติทักษะการสื่อสาร (การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน) ทุกสัปดาห์ 60%
3 2, 3 สอบกลางภาค 8 15%
4 2, 3 สอบปลายภาค 17 15%
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา ศิลปะการใช้ภาษาไทย
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโดยผ่านกิจกรรมดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนในรายวิชานี้
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยแล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
- กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันหาแนวทาง หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบชิ้นงาน ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนพฤติกรรม
จากผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา กลุ่มอาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน แล้วนำเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมกลุ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาสรุป และวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เพื่อนำเสนอภาควิชา/คณะ