การบัญชีชั้นต้น

Introduction to Accounting

               1.  อธิบายลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
               2.  อธิบายวิวัฒนาการของการบัญชี ประเภทของการบัญชี
               3.  บอกประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
               4.  อธิบายจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี
               5.  อธิบายกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
               6.  อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
               7.  อธิบายรูปแบบรายงานทางการเงิน
               8.  อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย  
               9.  อธิบายวงจรบัญชี ได้อย่างถูกต้อง
             10. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
             11. จัดทำงบทดลอง กระดาษทำการปรับปรุงและปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด (กรณีไม่ต้องมีการปรับปรุง)
             12. ปรับปรุงและปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ (กรณีปรับปรุง) จัดทำรายงานการเงิน
             13. สามารถอธิบายและบันทึกหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทสำหรับกิจการซื้อมาขายไป ได้อย่างถูกต้อง
             14. สามารถบันทึกการปรับปรุงรายการบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาดและการปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง
             15. สามารถจัดทำบัญชีส่วนของเจ้าของ
             16. สามารถบันทึกบัญชีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
             17. สามารถจัดทำบัญชีอุตสาหกรรม
               หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ใช้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย รองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษา  และตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชีของภาคธุรกิจใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และประเทศ เพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์วิวัฒนาการของการบัญชี และ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน รายงานทาง การเงิน วงจรการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง  กระดาษทำการ ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการและ กิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีส่วนของเจ้าของ การบัญชีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม
 -   จัดสอนเพิ่มเติมให้นักศึกษาเพิ่มจากการเรียนการสอนปกติ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาบัญชีต่อไป  
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์      (เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 4 ห้องหลักสูตร
 
           1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

        1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม

        1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม

        1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
 
     1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เช่น จรรยาบรรณที่ดีของผู้จัดทำบัญชี จรรยาบรรณที่ดีของเจ้าของกิจการ เป็นต้น
 
    1.2.2 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1   ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

1.3.2   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน 

1.3.3   ประเมินผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
 
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ จรรยาบรรณ มาตรฐานรายงานการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน และวิธีการทางการบัญชี

2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.1.3  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคของการปฏิบัติงานด้านการบัญชีตามขั้นตอนวงจรรายการบัญชีสำหรับแต่ละประเภทของกิจการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์

2.1.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี รายงานทางการเงินและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
     2.2.1  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
       2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน

     2.2.3  มอบหมายเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน
 
     2.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงานและการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

     2.3.2  การประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
       2.3.3  การประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบฝึกหัด
 
           3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

          3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

          3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 
       3.2.1  บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง พร้อมการถาม – ตอบในชั้นเรียน

       3.2.2  ฝึกการคิด ฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัก หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ 

       3.2.3  การมอบหมายกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเพื่อให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
 
         3.3.1  สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

         3.3.2  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
 
            4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

          4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

          4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน

          4.1.4  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
         4.2.1  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล

         4.2.2  มอบหมายให้ทำกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 3 – 5 คน เช่น กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานรายงานการเงิน มาตรฐานการบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี รวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน เป็นต้น
 
         4.3.1  ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน

         4.3.2  การประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอด้วยวาจา
 
        5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

        5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
          5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
 
          5.2.1  มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site สื่อการสอน E-learning เป็นต้น

        5.2.2  การนำเสนอและยกตัวอย่างโดยใช้ Power point
 
          5.3.1  ประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

          5.3.2  การตรวจรูปเล่มรายงาน การทดสอบย่อย
 
            - ไม่มี -
                 - ไม่มี -
           - ไม่มี -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC110 การบัญชีชั้นต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1 - 2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 3,4 15 %
2 บทที่ 3 , 4 สอบกลางภาค 8 20%
3 บทที่ 5 , 6 ทดสอบย่อยครั้ง 2 11 , 12 15%
4 บทที่ 7 ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 14 10%
5 บทที่ 8 , 9 , 10 สอบปลายภาค 17 20%
6 บทที่ 1 -10 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน - การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา - และการถาม – ตอบ ทุกสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 20%
น้ำฝน  คงสกุล , การบัญชีชั้นต้น , พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร , แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.
      -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล.หลักการบัญชีชั้นต้น. กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง,2556.
      -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนีย์ พวงยาณี. หลักการบัญชีชั้นต้น. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั้น,2553.
      -  เสนีย์ พวงยาณีและคณะ. หลักการบัญชี. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั้น,2553.
      -  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทย
      
-  Power Point Slide ประจำบทเรียน

-  www.Fab.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี

-  www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม

-  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-  www.rd.go.th กรมสรรพากร

-  www.dpd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
        1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
        1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
         1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  
        2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา  
        2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้

              3.1   ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา

              3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

              3.3   ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

         4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

         4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

                5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

                5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

                5.3   นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ