การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม

Fundamental of Engineering Training

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ทันสมัย เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานต่างๆ
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
        พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
2.  แนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม
3.   กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
           มีความรู้ในหลักการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดขนาดพื้นฐาน เครื่องมือกลพื้นฐาน การพับ การม้วนโลหะแผ่น การเชื่อมประสานเหล็ก แสตนเลส อลูมิเนียม การตัดเฉือนโลหะ การเจาะ และกลึงโลหะ
บรรยาย สาธิต และมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติตามใบปฏิบัติงาน
1.   ประเมินจากผลสำเร็จและคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.   ประเมินจากความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
   พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน
   ยกตัวอย่างประกอบ กรณีศึกษาปัญหา อธิบายปัญหา
1.   ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์กรณีศึกษา
2.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2.   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3.   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1.   พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจำเป็นของทักษะต่าง ๆที่จำเป็น
2.   แทรกประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ
3.   ให้แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์กรณีศึกษาต่างๆ
1.   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2.   ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่กำหนด พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3.   ประเมินจากผลงานปฏิบัติที่มอบหมาย
1.   มีทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลขที่เป็นสมการที่เกี่ยวข้อง
2.   พัฒนาทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
3.   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
1.   บรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
2.   ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1.   ประเมินจากงานที่มอบหมาย
2.   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
    มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.   มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน
2.   การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกวิธีและการบำรุงรักษา
1.   นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
2.   มีการกำหนดคะแนนในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ มีความรู้ในหลักการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดขนาดพื้นฐาน เครื่องมือกลพื้นฐาน การพับ การม้วนโลหะแผ่น การเชื่อมประสานเหล็ก แสตนเลส อลูมิเนียม การตัดเฉือนโลหะ การเจาะ และกลึงโลหะ 3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา - งานที่มอบหมาย - เทคนิคการคำนวณ - ความตั้งใจในการปฎิบัติงาน - สอบปฎิบัติ 1-14 7 ตลอดภาคการศึกษา 16 55% 5% 5% 20%
2 1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร - การส่งงานตามที่มอบหมาย - การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5% 10%
ทศพล สังข์อยุทธ์, ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ, กรุงเทพ : จตุพรดีไซน์, 2546.
ศุภชัย รมยานนท์ และ ฉวีวรรณ รมยานนท์, ทษฤฎีงานเครื่องมือกลเบื้องต้น, กรุงเทพ:ไทยวัฒนาพานิช , 2527.
ณรงค์ มากชม, งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, กรุงเทพ:วังอักษร, 2546.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์ผ่านระบบการประเมิลของมหาวิทยาลัยฯ
- สังเกตุการณ์สอนของอาจารย์ท่านอื่นในรายวิชาเดียวกัน
- สังเกตุพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
หาโปรแกรมที่ใช้สอนที่ทันสมัยและเทคนิคการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
- เปรียบเทียบผลการสอนกับนักศึกษากลุ่มอื่น
- สอบถามปัญหาการสอนจากอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆพร้อมนำมาปรับปรุง
ปรับปรุงกิจกรรมและแผนการสอนให้มีความเหมาะสม