เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน

Pre Co-operative Education / Pre Job internship

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล