การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control

เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางของการวางแผนและควบคุมการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของอุตสาหกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต
เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะและสมสามารถปฏิบัติงานในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต ในการแก้ไขปัญหางานด้านอุตสาหกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูลในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การกำหนดการผลิตการควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต
เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยในชีวิตความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาหรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ได้แก่
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
ให้ความสำคัญกำหนดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มในการเรียนแต่ละครั้ง ให้ความสำคัญของคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติงานทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วจัดทำรายงาน พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน

 
1.3.1  การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 1.3.2  ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย 1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.4  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสม 1.3.5  ประเมินจากการแต่งกายให้ตรงตามระเบียบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต ตามหลักวิชาที่ศึกษานั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
2.1.1  พัฒนาความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2  พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต
2.1.3  พัฒนาความสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิตกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4  พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การประยุกต์ใช้เทคนิคในการวางแผนและควบคุมการผลิตช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น 2.1.5  พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2  ประเมินผลจากการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน 2.3.3  ประเมินผลจากการเข้าเรียนตรงเวลา และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย
3.1.1   พัฒนาความสามารถในความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1.2   พัฒนาความสามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.3   พัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1.4   พัฒนาความสามารถในด้านของจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.5   พัฒนาความสามารถในด้านของการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1  ฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การวางแผนและควบคุมการผลิต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.2.2  มอบหมายงานสืบค้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 3.2.3  ฝึกการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ตัวแปรแบบปัญหาอยู่เป็นประจำ
3.3.1  ประเมินผลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ พร้อมอธิบายวิธีการใช้แก้ไขปัญหา แนวทางในการประยุกต์ใช้ตัวแปรแบบปัญหา จากกรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.3.2  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและวิธีการรวมถึงปริมาณแหล่งสืบค้นข้อมูล 3.3.3  ประเมินผลจากการประยุกต์ใช้ตัวแปรแบบปัญหาที่มอบหมายสามารถใช้งานได้จริง
4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นเหมาะสม 4.1.2  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 4.1.3   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างต่อเนื่อง 4.1.4  พัฒนาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 4.1.5   พัฒนาจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1   ฝึกให้นักศึกษาสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 4.2.2   ฝึกให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ตรงตามเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.2.3   มอบหมายงานการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 4.2.4   จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อรณรงค์การปฏิบัติงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสนอการจัดบอร์ดหรือการที่ให้นักศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้อง
4.3.1   นักศึกษาสามารถช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พยายามช่วยเหลือกันโดยตลอด 4.3.2   ประเมินผลจากการส่งงานได้ตรงตามกำหนด 4.3.3   ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดและการสอบสัมภาษณ์การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 4.3.4   ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
5.1.1  พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตได้เป็นอย่างดี 5.1.2  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิตได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.1.   พัฒนาทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ของการวางแผนและควบคุมการผลิต 5.1.5  สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในการวางแผนและควบคุมการผลิต
5.2.1  ฝึกให้นักศึกษาได้ทำการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.2.2  ฝึกให้นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิต 5.2.3  มอบหมายรายงานและการนำเสนอจากหลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิตหรือกรณีศึกษา 5.2.4  มอบหมายงานด้านการคำนวณเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงานที่เช่น การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด เป็นต้น
5.3.1  ประเมินผลจากการนำเสนอ การสอบกลางภาคและปลายภาค 5.3.2  ประเมินผลจากการประยุกต์ใช้ตัวแปรแบบปัญหา 5.3.3  ประเมินผลจากการคำนวณตามที่ได้ให้แบบฝึกหัด
การทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบการทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จา เป็นยิ่งในการพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความสำคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการดังข้อต่อไปนี้
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สนับสนุนการทำโครงงาน การฝึกงานในสถานประกอบการ
มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 30% 30%
2 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 งานที่มอบหมายระหว่างการเรียนในแต่ละบทเรียน 1 - 16 30%
3 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ผ.ศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์. การวางแผนและควบคุมการผลิต. บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด กรุงเทพฯ ผ.ศ.ดร.ยุทธ  ไกยวรรณ์. การวางแผนและควบคุมการผลิต. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ กรุงเทพฯ ตำราเพิ่มเติม ร.ศ.ชุมพล  ศฤงคารศิริ. การวางแผนและควบคุมการผลิต. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เอกสารประกอบการสอน PowerPoint
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ