แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

Calculus 1 for Engineers

1.    เข้าใจฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง 2.    แก้ปัญหาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง  รูปแบบยังไม่กำหนด  และการประยุกต์ของอนุพันธ์ 3.    เข้าใจการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและเทคนิคการหาปริพันธ์ 4.    แก้ปัญหาปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต 5.    เห็นความสำคัญของการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ  และสามารถแก้ปัญหาทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง  
1.    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 2.    เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่เรียนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่มีการปรับปรุง 1.    ด้านการเรียนการสอน จากข้อเสนอแนะของนักศึกษา    ในรายงานผลการดำเนินงานรายวิชา   ( มคอ.5 )  ของภาค การศึกษาก่อนหน้า   นักศึกษาต้องการให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายนอกจากการสอนโดยใช้กระดาน  จึงได้มีการวางแผนการสอนให้นักศึกษามีกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนมากขึ้น 2.    ด้านเนื้อหา จากข้อเสนอแนะของนักศึกษา    ในรายงานผลการดำเนินงานรายวิชา   ( มคอ.5 )  ของภาค การศึกษาก่อนหน้า   นักศึกษาต้องการให้ยกตัวอย่างของเนื้อหาที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมากขึ้น  จึงได้เพิ่มตัวอย่างในหน่วยที่  2  และหน่วยที่  4  
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง  รูปแบบยังไม่กำหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง  เทคนิคการหาปริพันธ์  การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ  2 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1    มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3    มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.1.4    เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1.2.1    ให้ความสำคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 1.2.2    สอดแทรกการมีจิตสำนึกสาธารณะระหว่างการเรียนการสอน เช่น การดูและรักษาความสะอาดห้องเรียน 1.2.3    ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1.2.4    ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในชั้นเรียน  
1.3.1    การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน  และการส่งงานตรงเวลา 1.3.2    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง    โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
2.1.1     มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง  รูปแบบยังไม่กำหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง  เทคนิคการหาปริพันธ์  การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต 2.1.2    สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3    สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.2.1    บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน 2.2.2    ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 2.2.3    มอบหมายให้ทำงาน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ 2.2.4    วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน  
2.3.1    ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค 2.3.2    พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย 2.3.3    พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน     
3.1.1    มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2    มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ  
3.2.1    บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน 3.2.2    มอบหมายให้ทำงาน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ 3.2.3    วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน  
3.3.1    ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค 3.3.2    พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย 3.3.3    พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน     
4.1.1    มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2    มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3    สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4    สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2.1    มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  โดยให้หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ  และผู้นำเสนอ 4.2.2    ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 4.2.3    ส่งเสริมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น  
4.3.1    พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย 4.3.2    พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน    4.3.3    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม
5.1.1    สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2    สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.1.3    สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2.1    มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 5.2.2    กำหนดให้นักศึกษานำเสนองาน  โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา  
5.3.1    พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย 5.3.2    พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน 5.3.3    พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3.4    มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน     
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 4%
2 1.1.1, 1.1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน ทุกสัปดาห์ 4%
3 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบกลางภาค 9 40%
4 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบปลายภาค 18 40%
5 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 5.1.2 1. พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย 2. พิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม 4. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน 2-8, 11-16 12%
-  “แคลคูลัส  1 สำหรับวิศวกร”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -  เอกสารประกอบการสอน    
ไม่มี
-  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์, “แคลคูลัส 1”,                      พิทักษ์การพิมพ์, กรุงเทพฯ, 2542
 - ทศพร  จันทร์คง และสิรินาฏ  สุนทรารัณย์, “แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1”,                    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542  
1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 1.2 ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียน
2.1 ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา 2.2 ประเมินผลการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3.1 นำผลการประเมินของนักศึกษาและผลจากแบบสอบถามจากนักศึกษามาทบทวน   และปรับปรุงการเรียนการสอน 3.2 นำผลการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน 3.3 ทำวิจัยในชั้นเรียน
4.1 บันทึกหลังการสอนรายคาบ 4.2 ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 4.3 แจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ 4.4 ใช้ข้อสอบร่วม
5.1 บันทึกหลังการสอนรายคาบ 5.2 ประชุมผู้สอนร่วม 5.3 ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม