วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Fundamental Computer Science

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เข้าใจข้อจำกัด และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง องค์ประกอบ ชุดคำสั่ง และการดำเนินการระดับบิตที่จำเป็นได้
1.3 เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะการสร้าง องค์ประกอบ และการทำงานของโพรเซส เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโพรเซสและระบบปฏิบัติการ
1.4 เพื่อให้เข้าใจการทำงานพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงชนิดและรูปแบบการให้บริการในเครือข่าย
1.5 เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี สามารถนำกระบวนการต่างๆ ที่เรียนรู้ในรายวิชานี้ มาสร้างเป็นขั้นตอนวิธีที่ถูกต้องได้ 
2.1 เป็นรายวิชาที่แสดงรายละเอียดในการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อจำกัดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและการพัฒนาโปรแกรม
2.2 เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรายวิชาอื่นในหลักสูตร 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ตรรกะ แบบบูลีน ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ หน่วยบันทึกข้อมูล อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออกข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียนผังงานขึ้นตอนวิธีเบื้องต้น แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทราบถึงหลักการเขียนเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ทั่วไป
3.1 วันพุธ 15.00 -16.00 น. ห้อง ABL202 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 E-mail; kanithahomjun@gmail.com เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3.3 เข้าชั้นเรียนได้ที่ Team code = nggsh53 หรือ https://bit.ly/2YzCFcO
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเป็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem based learning และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 2.7 มีประสบการณืในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.8 สามารถบูรณาการความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. บรรยายและใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2.เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
1.ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2. นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.วิเคราะห์กรณีศึกษา
  3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
  3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญหาสอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
(1)คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3)   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4)   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1.สอบกลางภาคและปลายภาค 
2.วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธภาพ
  4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานะการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
  4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
  4.4  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
  4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
  4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาศึกษา
3.การนำเสนอรายงาน
1.   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2.  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3.   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
  5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวชข้องอย่างสร้างสรรค์
  5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
  5.4 สามารถใช้สารสรนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2.  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3 สอนโดยชื่อสื่อการสอน Power Point
1 . ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCS101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.5,1.6,4.1 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 5%
2 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 การทดสอบย่อย 2 ครั้ง 5,15 20%
3 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 การสอบกลางภาค 9 30%
4 5.1,5.2 การนำเสนองาน/การรายงาน 14 15%
5 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 การสอบปลายภาค 17 30%
1. เวชยันต์ สังข์จุ้ย. 2555. คู่มือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่งจุฬาฯ
2. ธัชชัย จำลอง. 2549. รู้ครบเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), กรุงเทพมหานคร.
3. ขนิษฐา หอมจันทร์. 2560. เอกสารประกอบการสอนวิชา BSCCS101 วิทยาการคอมพิวเตอร์
-
หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทุกสำนักพิมพ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เพิ่มเติมหมวดการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา phython
4.1  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา จากการตั้งคำถามต่างๆ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา  4.2  ทวนสอบงานที่มอบหมายของนักศึกษา ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค  4.3  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ  และคะแนนพฤติกรรมการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมินการโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา