การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

Personality Development and Social Etiquette

1. รู้กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
2. เข้าใจรูปแบบและพฤติกรรมของการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
3. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติและรู้จักทำการวิเคราะห์ การประเมินตนเอง
4. มีทักษะในการวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุข
5. เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้นำทางธุรกิจทุกระดับ การประสานงานทางธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้นำทางธุรกิจทุกระดับ การประสานงานทางธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจ มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักทำการวิเคราะห์ การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุข
1. อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Social network เช่น ตั้งกลุ่ม Facebook รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เพื่อให้คำปรึกษา สั่งงาน และส่งงาน
2. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาวะผู้นำ และสร้างจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนบุคคลองค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ เช่น การใช้ Wed-board การขายของผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
2. อภิปรายกลุ่ม
3. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความสำคัญจำเป็นของการสื่อการในองค์การธุรกิจ การวางแผนการฝึกอบรมสำหรับองค์การธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายการติดต่อสื่อสาร การจัดกิจกรรมและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินและติดตามผล
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโดยใช้โครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
นักศึกษาจะเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความสำคัญจำเป็นของการติดต่อสื่อสารในองค์การธุรกิจ การวางแผนการติดต่อสื่อสารสำหรับองค์การธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายการติดต่อสื่อสาร การจัดกิจกรรมและเทคนิคการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ           การประเมินและติดตามผล
1. การมอบให้นักศึกษาหาข้อมูลข่าวสาร ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง การเรียนการสอน และการนำเสนอผลงาน
2. อภิปรายกลุ่ม
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
4. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่การเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการติดต่อสื่อสาร
2. วัดผลจากการประเมินการเรียนและการนำเสนอผลงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและนำมาสื่อสารกันภายในชั้นเรียนเพื่อทำการวิเคราะห์ในระหว่างชั้นเรียน
2. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล และนำเสนอในชั้นเรียน
2. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
3. พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog, e-mail, facebook
5. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออมาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA203 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การปฏิบัติ บทที่ 1-8, ข้อ 2.1 และการปฏิบัติบทที่ 10-12, 14-16 ข้อ 1.1 ทดสอบย่อย และให้นักศึกษาหาข้อมูลข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนฟังในห้องเรียนและทดสอบโดยการให้เพื่อนสรุปสิ่งที่เพื่อนเล่า 1-8, 10-16 10%
2 การปฏิบัติ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-8 และ 10-16 ผลงานที่ต้องมาส่งชิ้นงานแต่ละสัปดาห์ 1-8, 10-16 20%
3 ทฤษฎีและการปฏิบัติบทที่ 1-9 การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา 9 และ 17 60%
4 ทฤษฎีและปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 1-17 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
จิตวิทยาธุรกิจ รองศาสตราจารย์บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
www.elearning.hbsp.org/businesstools.com
www.ituneu.com
www.comschool.site40net/s7,html
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา โดยทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย และรวมถึงการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4