การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

Report Writing and Library Usage

1.1  เข้าใจวิธีการใช้ห้องสมุด
        1.2  เข้าใจวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ
        1.3  นำความรู้ไปใช้ค้นคว้าหาข้อมูลจากวัสดุสารนิเทศ
        1.4  นำความรู้ไปใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการและงานวิจัย
        1.5  ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดและความรับผิดชอบในการใช้ห้องสมุด
        1.6  มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลให้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง  มีความรับผิดชอบในการใช้ห้องสมุด  รู้จักใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่า  พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาเขียนเป็นรายงานได้ถูกต้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนรายงานการวิจัย รายงานทางวิชาการ  ในการเรียนการสอนต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดโดยทั่วๆไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศ  หนังสืออ้างอิง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  การจัดเรียงวัสดุสารนิเทศ  เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ  ส่วนต่างๆของหนังสือและการระวังรักษา  รายงานทางวิชาการ  ขั้นตอนการเขียนรายงานและรูปแบบของรายงาน  หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
-  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการใช้บริการห้องสมุดอย่างคุ้มค่า  มีมารยาทรู้คุณค่าของหนังสือ  รู้จักใช้หนังสืออย่างระวังรักษา มีจิตสำนึกสาธารณะมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต
              1.1.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
              1.1.3  มีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
                     ลำดับความสำคัญ
              1.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
              1.1.5  มีโครงการรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562
               1.2.1 บรรยายพร้อมซักถามแนวคิดเกี่ยวห้องสมุด
               1.2.2  ปฏิบัติวิธีการจัดเก็บหนังสือเข้าชั้น  การจัดเรียงหนังสือ
               1.2.3  บรรยายพร้อมดูตัวอย่างรายงานทางวิชาการที่ถูกต้อง
               1.2.4  ปฏิบัติการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
               1.2.5  ค้นคว้าด้วยตนเอง
               1.2.6  ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับขวัญน้องใหม่
1.3.1  เข้าเรียนตรงเวลา
               1.3.2  ส่งงานตามที่กำหนด
               1.3.3  มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
               1.3.4  ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมี  
                        เอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 3เล่ม          
               1.3.5  สอบทฤษฎีกลางภาค  ปลายภาค    
ความรู้เรื่องความหมาย ความสำคัญของห้องสมุด วัตถุประสงค์  บริการ  วัสดุสารนิเทศของห้องสมุด  การจัดหมู่หนังสือ  การระวังรักษาหนังสือ  เครื่องมือช่วยค้นที่เป็นบัตรรายการและเป็นอิเลคทรอนิกส์มีความรู้เรื่องหนังสืออ้างอิง  การเขียนรายงานทางวิชาการ  ส่วนประกอบของรายงาน  ประเภทของรายงาน  ขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการที่ถูกต้อง การเขียนบรรณานุกรมและการเขียนเชิงอรรถโดยมี
            2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
            2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนได้          2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ทางการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดไปใช้แก้ปัญหาของตนเอง นำไปใช้ในการปรับตัว เข้ากับสังคมและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการทำงานต่างๆ            
-  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง   การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลการทำงาน
            -   จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน โครงการปรับปรุงสนับสนุนแหล่งสารสนเทศประเภทโรงเรียน
             2.3.1  ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย
             2.3.2  รูปเล่มรายงาน
             2.3.3   การนำเสนอในชั้นเรียน
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
           3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
การสอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในระบบของการเขียนรายงานและสามารถเข้าใช้ห้องสมุดอย่างมีประสิทธิ์ภาพ มีทักษะดังนี้
          1.  ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
          2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความคิดรวบยอดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
          3.  ประยุกต์ทักษะความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3.2.1  ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงานโดยส่งรูปเล่มรายงานก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูปPower point
           3.2.2  แสดงวิธีการสืบค้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.3.1  การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
            3.3.2  รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน
            3.3.3  สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
    4.1.2  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
           4.1.4  พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
           4.1.5  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วนตนเอง ทำงานตามที่มอบหมาย ตรงตามกำหนดเวลา
           4.1.6  พัฒนาทักษะจิตสาธารณะทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4.2.1  บรรยาย  อภิปราย  ประกอบการยกตัวอย่าง
        4.2.2  ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วนโดยใช้Power point ของผู้สอนสรุปเพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
4.3.1  ผู้สอนประเมินตามแบบการนำเสนอ
        4.3.2  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของผู้เรียน
        4.3.3  แบบฝึกหัด
              4.3.4  การตรงต่อเวลาและการส่งงาน
5.1.1   พัฒนาทักษะการใช้  Internet โดยการสืบค้นข้อมูล เพื่อเขียนรายงาน 
              5.1.2   พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลวัสดุสารสนเทศจากโปรแกรมสำเร็จรูปของห้องสมุด
              5.1.3   มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาเว็บไซค์เพื่อหาข้อมูล
             5.1.4  ให้ผู้เรียนทำรายงานส่งโดยพิมพ์คอมพิวเตอร์
5.2.1  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเวปไซค์ต่างๆเพื่อนำมารวบรวมเขียนเป็นรายงานส่ง
             5.2.2  การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point
5.3.1  ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน
             5.3.2  การสืบค้นข้อมูลตามคำสั่งได้
             5.3.3  วิธีการพิมพ์รายงานจากคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9,18 30% , 30%
2 2,3,4 สอบย่อยรายบทเรียนและแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1,4 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 5 รายงานทางวิชาการส่งคนละ 1 ฉบับ ตลอดภาคการศึกษา 20%
นันทา  เติมสมบัติถาวร .  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด .  พิมพ์ครั้งที่ 2.
           น่าน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , 2560.
พวา  พันธุ์เมฆา .  การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ .  พิมพ์ครั้งที่ 20 .  กรุงเทพฯ:
            โรงพิมพ์กรุงเทพฯ , 2534.
พวา  พันธุ์เมฆา .  สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า . พิมพ์ครั้งที่ 4 .  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ประสานมิตร , 2541 .
ยุพา  สายมาลา .  การจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ .   พิมพ์ครั้งที่ 4 .  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
            2524 .
ปราณี  เชียงทอง .  หลักเกณฑ์การเรียงบัตรรายการ .  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก , 2525 .
ลมุล  รัตตากร .  การใช้ห้องสมุด .  พิมพ์ครั้งที่ 8 .  กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ,  2539 .
แม้นมาส  ชวลิต , คุณหญิง .  คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ , 2541 .
สมพงษ์  เกษมสิน .  ข้อแนะนำในการเขียนรายงานภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ .  พิมพ์ครั้งที่ 5 .  กรุงเทพฯ :
               ไทยวัฒนาพานิช , 2524 .
สุธิลักษณ์  อำพันวงศ์ .  การใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า .   พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ :
                ไทยวัฒนาพานิช , 2543 .
อัมพร  ทีขะระ .  คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน .   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
              มหาวิทยาลัย , 2535 .    
         -หนังสือพิมพ์  วารสาร เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
 โปรแกรมการใช้ห้องสมุด    
- เวปไซค์ต่างๆ  สำหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
            2.1  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
            2.2  สังเกตจาการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
            2.3  ประเมินจากผลการนำเสนอ
            2.4  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
3.1  ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
            3.2  กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
            3.3  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
            3.4  การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาที่ผิดปกติแก้โดยการขอพบนักศึกษา แจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขา/ คณะ