การจัดการสี

Color Management

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีสีทางการพิมพ์ มาตรฐานสีทางการพิมพ์ กระบวนการในการจัดการสี และการควบคุมมาตรฐานการแสดงสีของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทั้งระบบการ ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพการจัดการสี โดยสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบ การ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีสีและมาตรฐานทางการพิมพ์ สามารถนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ผลได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการสี การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในรายวิชาให้สอดรับกับเทคโนโลยีทางด้านการจัดการสีของระบบการพิมพ์ที่มี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ พื้นฐานทฤษฎีสีทางการพิมพ์ มาตรฐานสีทางการพิมพ์ บทบาทและความสำคัญของการจัดการสี กระบวนการและทักษะการจัดการสี การควบคุมมาตรฐานการแสดงสีของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพการจัดการสี
 
- อาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความเหมาะสม ผ่านทาง Social Network เช่น Zoom, Microsoft Teams เป็นต้น
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนให้แก่นักศึกษา
1.2.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2.3 เน้นเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.4 ให้ความสำคัญด้านการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.5 จัดแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแสดงออกทางความคิด ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด
1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่าง ๆ อาทิเช่น การเข้าสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการในการจัดการสี
2.1.2 สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐาน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในภาคทฤษฎีร่วมกับสื่อนำเสนอ PowerPoint และเอกสารประกอบการอธิบาย
2.2.2 ภาคปฏิบัติสอนการใช้โปรแกรมและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสีทางการพิมพ์
2.2.3 กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ฝึกทดลองปฏิบัติร่วมกัน จัดทำรายงาน อธิบายขั้นตอนการทดลอง อภิปรายและวิเคราะห์ผล
2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านการจัดการสีนอกชั้นเรียน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน
2.3.1 ประเมินจากการสอบกลางภาค และการสอบปลาย ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจเนื้อหาด้านหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากผลการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนดทำการวิเคราะห์อภิปรายผล และจัดทำรายงาน รวมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
3.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานกลุ่ม และการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมได้เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และอภิปรายผล
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนองานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ศึกษา
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล และวิธีอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44011007 การจัดการสี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 ทดสอบย่อย (1), สอบกลางภาค, ทดสอบย่อย (2), สอบปลายภาค 5, 9, 12, 18 5%, 20%, 5%, 20%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 การปฏิบัติงานตามโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอ และการส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ ครบถ้วนถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 การจัดทำและนำเสนอโครงงานการจัดการสีของอุปกรณ์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน และทำกิจกรรมผ่านชั้นเรียนออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์. การจัดการสีเพื่องานกราฟิก = Color management system.
        กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
พรทวี พึ่งรัศมี และมิตซูโอะ เคดะ. สีและการเห็นสี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
Bruce Fraser, Chris Murphy and Fred Bunting. Real world color management : Industrial
        strength production techniques, 2ed. Berkeley, CA: Peachipt Press, 2005.
John T. Drew and Sarah A. Meyer. Colour management for packaging : a comprehensive
        guide for graphic designers. Mies : Rotovision, 2008, p.130-163
Michael Freeman and John Beardsworth. The art of printing photos : on your Epson
        printer. Lewes, East Sussex : ILEX, 2009, p.56-90
Phil Green. Color management : understanding and using ICC profiles. U.K.:Wiley, 2010.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจัดการสีทางการพิมพ์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน Social Network ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษาภายในชั้นเรียน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การฝึกปฏิบัติงานจริงนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.3 เน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น โดยยกตัวอย่างจากปัญหาที่เกิดจริงจากการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง