คอมพิวเตอร์กราฟิก

Graphic Computer

มีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปออกแบบกราฟิกและนำเสนองานใน รูปแบบ ต่างๆ   การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวหนังสือ สัญลักษณ์ โลโก้ตราสินค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อผสม (Multimedia) เข้าใจในหลักการการสร้างโครงสร้างวัตถุในโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างระบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวหนังสือ สัญลักษณ์ โลโก้ตราสินค้า การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อผสม (Multimedia) ลักษณะต่างๆ
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง(สัปดาห์ละ5ชั่วโมง)

อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน line
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล