คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการออกแบบเซรามิก

Computer Graphics for Ceramics Design

เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบและสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ แล้วนำเสนอผลงานในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติได้อย่างถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีเบื้องต้น  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในเรียนการสอนดังนี้

โปรแกรม Sketch up ในการร่างแบบโมเดลต่าง ๆ โปรแกรม 3D Studio MAX ในการสร้างโมเดลเสมือนจริงต่าง ๆ และนำเสนอผลงาน 3 มิติ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว
นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะฝีมือในการสร้างโมเดลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ 3 มิติ สามารถนำไปประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประกอบการงานออกแบบในสาขาต่างๆได้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางด้านการออกแบบ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการออกแบบ การสร้างภาพ 2 มิติ การสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อการออกแบบรูปทรงและลวดลายผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยคอมพิวเตอร์ การตกแต่งภาพสำเร็จเพื่อการนำเสนอ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการออกแบบ
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในห้องเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ผ่านระบบออนไลน์ เช่น MS team, Line หรือ facebook 
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม
1.1.3 มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
บรรยายผ่านการเรียนออนไลน์พร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และจริยธรรม ในงานศิลปกรรม และการแสดงออกทางความคิด
พฤติกรรมในการเรียนผ่านระบบการเรียนแบบออนไลน์ การแสดงออก จากงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1.1    ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          2.1.2    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์
          2.1.3    ทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติต่างๆในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ
บรรยาย อธิบาย  ยกตัวอย่าง ประกอบสื่อแบบต่างๆ และให้รายงานโครงงาน Problem – based Learning
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ หลักการ และแนวคิด
2.3.2   ประเมินจากผลรายงาน หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
          3.1.1 การคิดวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรมและวิธีการขึ้นรูปโมเดลมาสร้างสรรค์งานขึ้นรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานในลักษณะสามมิติ ที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงานที่ผลิต
3.2.1   บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง ประกอบสื่อ และให้นักศึกษาจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.2.2   การสะท้อนแนวความคิดจากการรายงานหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์แนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบโดยใช้ข้อมูลจากการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รายงาน
3.3.2   วัดผลจากการรายงานผลการค้นคว้าหัวข้อรายงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมผ่านการเรียนแบบออนไลน์และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายบุคคล หรืองานกลุ่ม
4.2.2  ให้มีการนำเสนอรายงานเดี่ยว หรือกลุ่มตามแผนกำหนดการส่งงาน
4.2.3  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและสุนทรียะนอกสถานที่
4.3.1  ประเมินตนเอง และประเมินจากกลุ่ม ตามแผนที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากงานที่นำเสนอ ตามกำหนด
4.3.3  ประเมินความสำเร็จจากผลงานแต่ละขั้นตอนตามแผน   
5.1.สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
 
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3   สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   กำหนดให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือแบบกลุ่มจากแหล่งข้อมูล หรือเว็บไซต์ โดยมีการนำตัวเลข หรือสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอผลงานในแต่ละขั้นตอนโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่มีรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากการรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ใช้วิธีการสอน ด้วยการฝึกวิธีการสร้างแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาและโครงงาน   สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย (ทักษะวิชาชีพ)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ
1 BTECE143 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการออกแบบเซรามิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-15 ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย การนำเสนอโครงงานภาคเอกสาร ตลอดภาคการศึกษา 60%
2 1-16 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 8 และ 17 30%
3 1-16 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 10 %
ปิยะบุตร  สุทธิดารา.3ds Max 6 basic.นนทบุรี:ไอดีซี,2547 ปิยะบุตร  สุทธิดารา.3ds Max 4.กรุงเทพฯ:อินโฟเฟรส,2544 จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง.Computer Aided for Industrial Design.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 พูนศักดิ์ ธนพันธ์.เจาะลึก 3D Studio Max Animation Workshop.กรุงเทพฯ:เอส พี ซี พริ้นติ้ง,2544 http://www.thai3dviz.com http://www.geocities.com/soho/cafe/9360 http://www.thaiflashdev.com http://www.zubvector.com/ideaspace http://www.miracle3d.com http://www.cad-com.net http://www.thai3dmodel.com/ http://www.thaiflashdev.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2  ศึกษาดูงาน ค้นคว้า และหาแนวการสอนเพิ่มเติม
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณาจารย์ในกลุ่มผู้สอน
4.2   มีกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์