สุนทรียศาสตร์

Aesthetics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ความสำคัญและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกและการแสดงออก ปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงามการสร้างสรรค์และการประเมินค่าความงาม รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐาน ในการสร้างสรรค์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกและการแสดงออก ปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงามการสร้างสรรค์และการประเมินค่าความงาม รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง(สัปดาห์ละ5ชั่วโมง)
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน Line   
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล  การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการสร้างสรรค์งาน อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม
- บรรยายทฤษฎี ตามแผนการสอน พร้อมยกตัวอย่าง
- ใช้สื่อการสอนแบบ Computer Presentation ทั้งแบบ Online และ แบบ Offline
- มีการอภิปรายแบบกลุ่ม
- กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างจากห้องสมุด และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- กำหนดให้ส่งงานตามที่กำหนดให้
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดและตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกและการแสดงออก ปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงามการสร้างสรรค์และการประเมินค่าความงาม รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ สุนทรียศาสตร์  โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยวิธี Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา และความสนใจของตนเอง โดยการมอบหมายงานการฝึกการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด ตามเนื้อหาบทเรียนในแต่ละคาบ
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ สุนทรียศาสตร์
       พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมโครงร่างและงานวิจัย
3.2 วิธีการสอน
      - การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา
      - อภิปรายกลุ่ม
      สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด ในการประยุกต์ใช้และอ้างอิงข้อมูล
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
      - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
      - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
      - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
      - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์
      - การใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนใจในการเรียน           - การนำเสนอรายงานในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ
      - ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
      - รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง          - ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเอง
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ ทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
      - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
      - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ทั้งแหล่งให้ความรู้และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
      - ทักษะในการวิเคราะห์งานสุนทรีศาสตร์ ได้อย่างมีระบบ
- การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา
      - อภิปรายกลุ่ม
ประเมินจากการรายงานผล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล