การประกันคุณภาพทางการศึกษา

Educational Quality Assurance

รู้ระบบการบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต และความสำคัญของการประกันคุณภาพ เข้าใจกระบวนการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา เข้าใจมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและองค์ประกอบการประกันคุณภาพ เข้าใจวิธีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รู้วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษาของไทย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการบริหารงาน เข้าใจในเรื่องความสำคัญของการประกันคุณภาพของการศึกษา หลักการและกระบวนการการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของการศึกษามาตรฐานการศึกษาและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพของการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตัวเอง วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา
 
 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์ประกอบในการประกันคุณภาพของการศึกษาทุกระดับรวมทั้งการเตรียมการเพื่อการตรวจสอบประเมินคุณภาพทางการศึกษารายงานการประเมินตัวเองและวิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ E-learning และในห้องเรียน
- อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักใน
ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
1.2.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
1.2.3 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.4 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.7 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.5 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ความสำคัญของการประกันคุณภาพของการศึกษา
2.1.2 หลักการและกระบวนการการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของการศึกษา
2.1.3 มาตรฐานการศึกษาและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพของการศึกษา
2.1.4 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตัวเอง
2.1.5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา
2.1.6 มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 อภิปรายเรื่อง พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 (เพิ่มเติม) 2545
2.2.3 การทำงานกลุ่มค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารคุณภาพ
ก. ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
ข. ระบบการบริหารงาน TQM
ค. ระบบการบริหารงาน PDCA
2.2.4 ค้นคว้ารายงานการวิจัยด้านการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
2.2.5 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามรูปแบบที่กำหนด
2.3.1 ทดสอบย่อย
2.3.2 สอบกลางภาค
2.3.3 สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.4 ประเมินจากผลงานรายงานกลุ่ม เรื่องเทคนิคการบริหารงานคุณภาพ
2.3.5 ผลการค้นคว้างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้าน
ก. การเขียนองค์ประกอบ กำหนดตัวบ่งตามองค์ประกอบที่กำหนด
ข. การค้นคว้ารายงานการวิจัยด้านการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
ค. การศึกษาการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษา
3.1.2 มีทักษะในรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
3.2.1 บรรยาย
3.2.2 อภิปรายเรื่อง พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 (เพิ่มเติม) 2545
3.2.3 การทำงานกลุ่มค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารคุณภาพ
ก. ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
ข. ระบบการบริหารงาน TQM
ค. ระบบการบริหารงาน PDCA
3.2.4 ค้นคว้ารายงานการวิจัยด้านการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
3.2.5 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามรูปแบบที่กำหนด
3.3.1 ทดสอบย่อย
3.3.2 สอบกลางภาค
3.3.3 สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
3.3.4 ประเมินจากผลงานรายงานกลุ่ม เรื่องเทคนิคการบริหารงานคุณภาพ
3.3.5 ผลการค้นคว้างานวิจัยด้านการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ผลจากการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถเลือกใช้การสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ท
5.1.2 สามารถสื่อสารกับผู้สอนผ่านทางระบบ E-Learning
5.1.3 สามารถส่งการบ้านได้โดยทางระบบ E-Learning
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน การจัดทำแผนการสอนและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงานผ่านระบบ E-Learning
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 4 3 1 3 2 1 2 2 3 1 4 1 3 2 1
1 30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3,3.1, 3 5.3 ทดสอบครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 17 5% 25% 5% 25%
2 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 6.1-6.2 การทำงานกลุ่ม ค้นคว้าและการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 1.การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ นำเสนอในรูป Mind map (10 คะแนน) 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา (5 คะแนน) งานรายบุคคล การทำรายงานการประเมินตนเอง (10 คะแนน) ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.2,1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 6.1-6.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.3, 5.1-5.3, 6.1-6.2 ผลงานการทำรายงานการประเมินตนเอง
6 1.3 1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาค 10%
. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
รุ่ง แก้วแดง ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนทำได้ ไม่ยาก กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิช จำกัด 2544
สมคิด พรมจุ้ย และ สุพักตร พิบูลย์ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร บริษัทพิมพ์ดี จำกัด 2544
. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
กรุงเทพมหานคร บริษัทพิมพ์ดี จำกัด 2543
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2543
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2544
Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin. Total Quality Management and the School. Buckingham: Open University Press, 1994.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตของผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาจะจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการสอบถามนักศึกษาหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและวิธีการสอน สื่อประกอบการสอนภาคการศึกษาที่ทำการสอนตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประกันคุณภาพ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้ความรู้เชิงปฏิบัติ.