ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

Architectural Design 3

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง ประเภทอาคารทางการศึกษา หอสมุด สนามกีฬาและนันทนาการ ในเรื่องการจัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้น การวิเคราะห์ผู้ใช้, Program, ความต้องการเชิงพื้นที่, Site, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, มาตรฐานการออกแบบ, กระบวนการการออกแบบ, การจัดผัง, รูปแบบ, ที่ว่าง, วัสดุ, รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีประกอบอาคาร และ การนำเสนอแบบขั้นสุดท้าย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   

2. ความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญญา
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
6. ทักษะพิสัย
- มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง
- มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง ประเภทอาคารทางการศึกษา หอสมุด สนามกีฬาและนันทนาการ จัดทำกระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่ สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้งกำหนดแนวความคิดและทำการออกแบบสถาปัตยกรรมและผังบริเวณที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คำนึงถึงระบบโครงสร้าง งานระบบอาคาร และข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง 
 2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ด้วยการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน โดยเสนอให้อาจารย์ทุกท่านสร้างกลุ่ม Social Network เพื่อใช้ติดต่อกับนักศึกษา, แจ้งเกรดระหว่างการเรียน, และติดต่อเพื่อปรึกษานอกเวลา
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   
- เน้นย้ำความสำคัญของการตรงต่อเวลา จัดตารางการเข้าพบ และการขึ้นนำเสนอตามลำดับชัดเจน รวมถึงการออกข้อตกลงในชั้นเรียนเรื่องการตรงต่อเวลาและการเสียสิทธิ์เมื่อไม่ส่งงานตรงเวลา
- ไม่มีการประนีประนอมต่อรอง ในการส่งงานไม่ตรงเวลา เพื่อพัฒนาเป็น Soft Skill 
- เช็คชื่อส่งงาน ในรูปแบบออนไลน์
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆ ผ่านการสอนออนไลน์ platform facebook เช่น การใช้สื่อวิดิโอ 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- กำหนดโจทย์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับรูปแบบบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ
- การสอบด้วยการขึ้นนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย (Project Design) ผ่านการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ platform facebook เช่น การอัดเป็นวิดิโอ Presentation
- ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานออกแบบของนักศึกษา
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ใช้กิจกรรมการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยที่บูรณาการกัน และปฎิบัติงานในสภาพปัญหาจริง ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา นักศึกษาและอาจารย์ และนักศึกษา อาจารย์กับชุมชนและสังคม ผ่านการสอนออนไลน์ platform facebook เช่น การใช้สื่อวิดิโอ 
- ใช้การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น หลากหลายเพื่อสร้างทักษะทางปัญญา
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการนำเสนอผลงานการปฎิบัติของนักศึกษา
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- การจัดการเรียนการสอนและการทำงานปฎิบัติกลุ่ม
- การอภิปรายกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอแนวความคิดตนเองแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน เป็นการประเมินรายบุคคลของแต่ละกลุ่ม และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
- การจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกปฎิบัติวิชาชีพ 
- ฝึกทักษะเทคนิคการสื่อสารในการนำเสนอผลงานปฎิบัติและเลือกใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย
- ประเมินจากทักษะการเลือกและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน
- มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง
- มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
- ให้อิสระในการเลือกวิธีการทำงาน การปฏิบัติการ อย่างสมเหตุผล
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการนำเสนอผลงานการปฎิบัติของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - เช็คชื่อส่งงาน ตรวจงาน ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 ความรู้ - การสอบด้วยการขึ้นนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย (Project Design) ผ่านการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ platform facebook เช่น การอัดเป็นวิดิโอ Presentation - ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานออกแบบของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 ทักษะทางปัญญา - ใช้กิจกรรมการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยที่บูรณาการกัน และปฎิบัติงานในสภาพปัญหาจริง ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา นักศึกษาและอาจารย์ และนักศึกษา อาจารย์กับชุมชนและสังคม ผ่านการสอนออนไลน์ platform facebook เช่น การใช้สื่อวิดิโอ - ใช้การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น หลากหลายเพื่อสร้างทักษะทางปัญญา ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน เป็นการประเมินรายบุคคลของแต่ละกลุ่ม และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ประเมินจากทักษะการเลือกและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ด้านทักษะพิสัย - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการนำเสนอผลงานการปฎิบัติของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20%
ไม่มี
- พัฒนาการอาคารทางการศึกษา (Slide)
- พัฒนาการอาคารนันทนาการ (Slide)
- อาคารการศึกษารูปแบบใหม่ หลังโควิด (Slide)
ไม่มี
1. การสอบถามนักศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของรายวิชา เพื่อปรับปรุงในการสรุปการเรียนการสอนช่วงสอบปลายภาคและการสอบปลายภาค
2. นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1. การประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อสรุปวิธีการ เกณฑ์ และเครื่องมือในการเรียนการสอน
2. การประชุมอาจารย์ผู้สอนระหว่างการเรียนการสอนทุกเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าและอภิปราย วิธีการ / เกณฑ์ / เครื่องมือในการประเมินในการตรวจแบบร่างและการตรวจผลงานขั้นสุดท้าย
3. การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลัง การเรียน การสอน เพื่อประเมิน วิธีการ เกณฑ์ และเครื่องมือในการเรียนการสอน
1. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอน
3. ข้อเสนอ การประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อน ระหว่าง และ หลังการเรียนการสอน
1. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. มีการแจ้งคะแนน แก่ นักศึกษา ระหว่างการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองระหว่างเรียน
เป็นวิชาใหม่ที่เพิ่งเปิดสอน ยังไม่มีการดำเนินการเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา