การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร

Communication Design Thesis Preparation

1. ให้นักศึกษารู้จักการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของ โครงการ และวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า เพื่อขอเสนอความเห็นชอบต่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ 
2. ให้นักศึกษารู้จักการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ 
3. ให้นักศึกษารู้จักการเขียนเอกสารศิลปนิพนธ์ตามแบบแผนที่กำหนด
-
ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของ โครงการ และวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า เพื่อขอเสนอความเห็นชอบต่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ เขียนเอกสารศิลปนิพนธ์ตามแบบแผน ที่กำหนด
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น ระบบ
บรรยาย
สอบทฤษฎี
1) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี วิจารณญาณ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
1) สอนแบบบรรยาย ให้ค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยยกกรณีศึกษาและตัวอย่างงาน และสอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) มอบหมายการนำเสนอหัวข้อและแบบร่างสมบูรณ์
ประเมินการนำเสนอหัวข้อและแบบร่างสมบูรณ์
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่ แตกต่าง
มอบหมายการนำเสนอหัวข้อและแบบร่างสมบูรณ์
-
1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการ สื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายการนำเสนอหัวข้อและแบบร่างสมบูรณ์
ประเมินการนำเสนอหัวข้อและแบบร่างสมบูรณ์
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BAACD121 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1(1), 1(2) การเข้าเรียน การแต่งกาย การประชุมงานนิทรรศการ 1-17 10%
2 2(1), 2(2) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 9, 17 20%
3 3(1), 3(2), 5(1), 5(2) การสอบหัวศิลปนิพนธ์ 2, 3 20%
4 3(1), 3(2), 5(1), 5(2) การสอบแบบร่างสมบูรณ์ 16, 17 20%
5 4(1) การเตรียมนิทรรศการ 1-17 15%
6 1(1), 1(2) การเข้าพบที่ปรึกษา 1-17 15%
เอกสารการจัดทำศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
รายละเอียดการขึ้นสอบ
-
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ 
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้  ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1 
2.2 สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้ ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 
2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน  
3.2 ประชุมหรือสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้  ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุมหรือติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล