แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Design Concept

เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัย อิทธิผลและความเป็นมาในการออกแบบสถาปัตยกรรม เข้าใจแนวความคิด ปรัชญาและเกณฑ์ ที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม เข้าใจกระบวนการกำหนดแนวความคิดสู่การออกแบบงานสถาปัตยกรรม ผ่านกรณีศึกษาผลงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญโดยเน้นตั้งแต่สมัยใหม่ถึงหลังสมัยใหม่ พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
 นำข้อมูลจากประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา และการผลการสอนใน มคอ 5 ของการเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา ทำการปรับปรุงซึ่งประกอบไปด้วย
1.คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงโดย
- เพิ่มคะแนนการเข้าชั้นเรียน (ตรวจเช็คการเข้าดูวิดิโอการสอนออนไลน์)
- เพิ่มคะแนนเรื่องจริยธรรมในแง่การไม่ลอกงานออกแบบของผู้อื่นมา (เน้นคะแนนในส่วนงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี Critical thinking)
2. ความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงโดย
- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาหารเรียนการสอนให้สั้นลงในแต่ละครั้ง โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย
- เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Representation และ เน้นแนวคิดที่นำไปสู่ทักษะการปฎิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
3. ทักษะทางปัญญา
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ปรับปรุงโดย
- ไม่มี
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงโดย
- ไม่มี
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
ปรับปรุงโดย
- เน้นเรื่องการใส่แหล่งที่มาของเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง
- เน้นเรื่องการแปลความเพื่อความเข้าใจ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
6. ทักษะพิสัย
- ไม่มี
ศึกษากระบวนการการกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และการพัฒนาแนวความคิดสู่การออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยนำผลงานสถาปัตยกรรมในอดีตถึงปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน และใช้ Social Network เป็นช่องทางติดต่อปรึกษานอกเวลาเรียน
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเข้าในเรื่องระเบียบวินัย และ กฏกติกา ในการเรียนออนไลน์
- เน้นย้ำเรื่องวินัยในการเข้าเรียน (ศึกษาตัวตนเองออนไลน์) ให้เป็นประจำ สม่ำเสมอ
- เน้นย้ำความสำคัญของการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการบรรยายที่ทำให้เห็นบทบาทของสถาปนิกที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม คิดถึงผู้ใช้ที่เข้ามาในอาคาร ออกแบบให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในส่วนของมนุษยวิทยาสถาปัตยกรรมและการทำงานแบบเป็นมืออาชีพ
- เช็คการเข้าดูบทเรียนออนไลน์
- การซื่อตรงต่อกระบวนการในการออกแบบ คิดเอง ไม่ลอกงานคนอื่นมา หรือหากได้รับแรงบันดาลใจมามีวิธีในการต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เป็นของตนเอง
- ข้อสอบเพื่อเข้าใจความหมายของมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
- จัดการเรียนการออนไลน์ ที่นักศึกษาสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อัพเดทข้อมูลบรรยาย และใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เป็นสื่อการสอนให้นักศึกษา
- ทำการบรรยายเรื่องบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมและศาสตร์อื่นๆ
- ให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติเพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การทำได้จริง
 
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ให้ Assignment ที่นักศึกษาต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
- การบรรยายปลายเปิด กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
- แบบฝึกปฎิบัติเชิงออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อดูวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
- ผลงานการฝึกปฎิบัติในห้องเรียนของนักศึกษาเพื่อดูการประยุกต์ใช้ และการคิดเชิงตรรกะ และ สร้างสรรค์ และข้อสอบเพื่อแสดงข้อโต้แย้ง และเหตุผล
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
- สร้างข้อตกลง และ มารยาทการอยู่ร่วมกันในการเรียน
- สร้างบรรยากาศการเรียนแบบเปิดกว้าง ให้นักศึกษากล้าถาม ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ให้ความสำคัญต่อการโต้ตอบ ปัญหา หรือ คำถามของนักศึกษา ผ่าน Social media อยู่เสมอ 
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
- คะแนนการส่งงานและการเข้าร่วมฟังการบรรยายในแต่ละครั้ง
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- ฝึกทักษะการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เลือกศึกษา  - ให้ Assignment ที่นักศึกษาต้องใช้กระบวนการสืบค้น ในการแก้ไขปัญหา
- แสดงให้เห็นแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เท่าทันโลก  - แสดงให้เห็นวิธีการทำ Design Research
- ประเมินจากการเลือกวิธีการนำเสนอผลงานและการวิธีการสืบค้นข้อมูล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT107 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - เช็คการเข้าดูบทเรียนออนไลน์ - การซื่อตรงต่อกระบวนการในการออกแบบ คิดเอง ไม่ลอกงานคนอื่นมา หรือหากได้รับแรงบันดาลใจมามีวิธีในการต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เป็นของตนเอง - ข้อสอบเพื่อเข้าใจความหมายของมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม ตลอดภาคการศึกษา 15%
2 ความรู้ - ประเมินจากผลงานของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 9, 17
3 ทักษะทางปัญญา - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา - คะแนนการส่งงานและการเข้าร่วมฟังการบรรยายในแต่ละครั้ง ตลอดภาคการศึกษา 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา - คะแนนการส่งงานและการเข้าร่วมฟังการบรรยายในแต่ละครั้ง ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ประเมินจากการเลือกวิธีการนำเสนอผลงานและการวิธีการสืบค้นข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 ด้านทักษะพิสัย ไม่มี ไม่มี 0%
- Question of Perception : Phenomenology of Architecture  - Elements of Architecture : from form to place  - Disclosing Horizon  - Architecture and You : How to Experience and Enjoy Buildings  - Peter Zumthor Thinking Architecture  - Architecture as Experience  - Architecture and Dynamics  - Analyzing Architecture  - The Language of Space  - Architecture Form Space and Order  - Experiencing Architecture  - Design Drawing Experiences  - Graphic Thinking for Architects & Designer
- ปัตย์ ศรีอรุณ และ มานิตา ชีวเกรียงไกร (2560). การทดลองใช้สัญวิทยาในการเรียนการสอนวิชาแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 30 มีนาคม 2560  - Nicolas A., Pat S., Manita C., Peera J. (2016) Creative Habits. National and International Conference on Research and Design in Architecture and Related Fields. National Conference. Silapakorn University : 19-20 December 2016 : at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre http://www.arch.su.ac.th/index.php/menu-photo9  - มานิตา ชีวเกรียงไกร และ ปัตย์ ศรีอรุณ (2559). การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 4. เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. การตีพิมพ์: วารสารวิชาการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th/jed /สังกัด/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ปัตย์ ศรีอรุณ และ มานิตา ชีวเกรียงไกร (2559). การผสานองค์ความรู้ในการพัฒนาฌาปนสถานสู่การเป็นพื้นที่ชุมชน. เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. การตีพิมพ์: วารสารวิชาการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th/jed /สังกัด/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ปัตย์ ศรีอรุณ และ ปราง ศรีอรุณ (2558). ผู้ชมสนทนา : การเปรียบเทียบกลวิธีในการเล่าเรื่อง หอฝิ่นและบ้านฝิ่น จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2558 การตีพิมพ์: Proceeding เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th/nationalconference58/สังกัด/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ปัตย์ ศรีอรุณ และ ปราง ศรีอรุณ (2558). ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อ : เรื่องเล่าที่กระจัดกระจายในพิพิธภัณฑ์ไทย กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2558 การตีพิมพ์: Proceeding เผยแพร่ทางเว็บไซต์http://www.arc.cmu.ac.th/nationalconference58/สังกัด/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ปัตย์ ศรีอรุณ (2554). Facebook Effect : การสร้างความเป็นสาธารณะในพื้นที่ส่วนตัว. มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม ฉบับออกตัว. กรุงเทพฯ  - ปัตย์ ศรีอรุณ (2553). การซ้อนทับของพื้นที่ทางสังคมเสมือนและพื้นที่ทางสังคมกายภาพ : การศึกษากลไกปฎิสัมพันธ์ของร้านกาแฟ ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ในย่านนิมมานเหมินทร์ ด้วยทฤษฎีองค์ประกอบของพื้นที่. เอกสารสัมนาวิชาการ Netizen Marathon 2010. กรุงเทพฯ  - ปัตย์ ศรีอรุณ (2553). ความหมายของ “ปฎิสัมพันธ์” ใน ข่วงเฮือน และ Facebook. เอกสารสัมนาวิชาการ Netizen Marathon 2010. กรุงเทพฯ  - ปัตย์ ศรีอรุณ และ เช่น สันต์ สุวัจฉราพินันทร์ (2551). ถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่. Hip Magazine. เชียงใหม่  - ปัตย์ ศรีอรุณ (2550). ลักษณะของข่วงเฮือนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน บ้านเด่นในเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ได้รับทุนอุดหนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ปัตย์ ศรีอรุณ (2550). ตัวตนและความใฝ่ฝัน: สถาปัตยกรรมท้องถิ่นนิยมและสถาปัตยกรรรมทันสมัยนิยมเชียงใหม่. สาระศาสตร์ 50. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  - ปัตย์ ศรีอรุณ อภิโชค เลขะกุล และ สันต์ สุวัจฉราพินันท์ (2549). ข่วงเฮือนเลือนหาย: วิกฤตการณ์การสูญเสียพื้นที่กิจกรรมทางสังคมในหมู่บ้านสมัยใหม่ เชียงใหม่. สาระศาสตร์ 49.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไม่มี
- สรุปการเรียนการสอนปลายภาค
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนักศึกษา
- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนจากการประชุม กลางภาคเรียน
- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนจากการประชุม ปลายภาคเรียน
- ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนักศึกษา
- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนจากการประชุม กลางภาคเรียน
- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนจากการประชุม ปลายภาคเรียน
- ดำเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีที่พบปัญหา และทุก 5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ.
- นำเสนอสรุปผลการสอนและการประเมินโดยนักศึกษาแก่ที่ประชุมหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป