ภาษาไทย 1

Thai 1

๑. มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย
๒. มีความรู้และความเข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
๓. สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๕. สามารถนำภาษาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๑. พัฒนาพื้นฐานการใช้ภาษาในการสื่อสารของนักศึกษา
๒. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓. มุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ได้แก่ ความสำคัญ ประเภท ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศึกษาหลัก และกระบวนการสื่อสาร ศิลปะการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด คุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสาร
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
๑) [O] มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
๒) [O] มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
๓) [O] มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔) [·] เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕) [·] มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงาม
๑) ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม โดยใช้ทักษะทางภาษา
๒) อภิปรายกลุ่ม
๓) ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
๔) กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
๕) จัดให้มีโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์
๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
   เวลา
๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓) ไม่มีการทุจริตในการสอบ
๔) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
๑) [·] มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
                        ๒) [O]  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาที่ศึกษา
                        ๓) [O]  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑) บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ให้ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
๓) นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
๑) สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ
๒) ประเมินจากประสิทธิผลของการศึกษาค้นคว้า การรายงานการศึกษาค้นคว้า และงานที่มอบหมาย
๓) ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
๔) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๑) [·] มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
                        ๒) [O]  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
๑) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
๒) การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน และนำเสนอผลการศึกษา
๑) สอบย่อย โดยข้อสอบเน้นการใช้ทักษะทางภาษา
                        ๒) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
๑) [O]  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
                        ๒) [O]  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
                        ๓) [O]  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
                        ๔) [O]  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
๑) มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
๒) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑) ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานกลุ่ม
                        ๒) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                        ๓) พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
๑) [O]  สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
๒) [O]  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
                        ๓) [·] สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
๒) นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
๑) การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
                        ๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย       
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ๑. มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย ๒. มีความรู้และความเข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ๓. สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๕. สามารถนำภาษาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอบกลางภาค สอบปลายภาค งาน แบบฝึกหัดประจำบท และ สอบย่อยประจำบทก่อนสอบกลางภาค งาน แบบฝึกหัดประจำบท และ สอบย่อยประจำบทหลังสอบกลางภาค การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 9,18 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ๙ ๑๗ ๒๐ % ๒๐ % งาน แบบฝึกหัดประจำบท และ สอบย่อยประจำบทก่อนสอบกลางภาค ตลอดภาค การศึกษา ๒๕ % งาน แบบฝึกหัดประจำบท และ สอบย่อยประจำบทหลังสอบกลางภาค ตลอดภาค การศึกษา ๒๕ % ก
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวง. 2541. ทักษะภาษานานาวิธี. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. 2539. การใช้ภาษาไทย 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ชนะ เวชกุล. 2524. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ชวน เพชรแก้ว, ปรีชา นุ่นสุข และ ปราณี ถาวระ. 2524. การใช้ภาษา, ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์. ดนัย ไชยโยธา. 2551. รู้รักภาษาไทย : สำนวนโวหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ธนู ทดแทนคุณ. 2551. รู้รักษ์ภาษาไทย : ภาษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ. 2540. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน. นพดล จันทร์เพ็ญ. 2539. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี จำกัด. ประภัสสร ภัทรนาวิก. 2545. การเขียนเอกสารสำนักงาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปรีชา ช้างขวัญยืน. 2525. ศิลปการเขียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิชาการ. ปรีชา ทิชินพงศ์. 2523. ลักษณะภาษาไทย, ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. 2540. สำนวนไทยใช้ให้เป็น, ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี. สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. 2540. การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. 2522. การเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. วิเศษ ชาญประโคน. 2550. ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร, ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. เอกฉัท จารุเมธีชน. 2539. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
๓) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
- กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในชั้นเรียน
- ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
- ให้กรรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน
- เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย)
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอภาควิชา / คณะ