การตลาดโรงแรมและการขาย

Hotel Marketing and Sales

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว และงานบริการบนพื้นฐานของความเป็นไทย 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักงาน และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักการตลาดและการวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและบริการ  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว  ในด้านธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ
 
ความหมายและความสำคัญของการตลาดในธุรกิจการโรงแรมส่วนประกอบของตลาดโรงแรม  การจัดองค์การการตลาดในธุรกิจโรงแรม  การวิเคราะห์โอกาสของตลาด  โครงสร้างตลาด  และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  การวัดและการพยากรณ์ตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคา  และการจัดจำหน่าย  และการส่งเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพและการให้บริการ   อภิปรายกลุ่ม 1.2.2 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1    พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 1.3.2    พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 1.3.3    ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4    เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
มีความรู้ในเรื่องนโยบายและแผนการพัฒนาตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ  ตระหนักและสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม  หลักการและองค์ประกอบการวางแผน  วิธีการจัดดำเนินการ  การติดตามประเมินผล  รูปแบบของการพัฒนา  การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
2.2.1     บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 2.2.2     การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า 2.2.3     ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2.2.4     การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3.1     ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ     ทฤษฏี 2.3.2     ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.1.1  สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 3.1.2 สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 3.1.3 เคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
3.2.1     การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 3.2.2     การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3.2.3     อภิปรายกลุ่ม 3.2.4     การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 3.2.5     การสอนโดนเน้นการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บทบาทสมมติ
3.3.1    การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  3.3.2    ความสนใจและตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน  การนำเสนอผลงาน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา เนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และความคิดสร้างสรรค์  3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 3.3.4    ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.3.5    พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่ม    ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3    มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 4.1.4    มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่ม 4.2.2   การนำเสนอรายงาน 4.2.3   การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและชี้แนะ 4.2.4   จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
4.3.1     ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน 4.3.2     ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3     ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 4.3.4    ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา
5.1.1     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2    มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 5.1.3    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.4    มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้ 5.1.5    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 5.2.2     นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4.
1 13020001 การตลาดโรงแรมและการขาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1,5.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 / 17 30% 30%
2 1.1-1.3, 2.2, 3.2-3.3, 4.2-4.3, 5.1-5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรานงาน การทำงานและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1-1.3, 4.2-4.3, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Worksheet หรือ Task sheet ที่พัฒนาโดยอาจารย์ผู้สอน
ฉลองศรี  พิมลสมพงษ์ : การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:2548 นุชนารถ  รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ : กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2548  จิระวัฒน์  อนุวิชชานนท์  :  การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ  :  บริษัทธรรมสาร  :  2554
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ