วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก

Digital Circuits and Logic Design

เพื่อให้นักศึกษา
              1. เข้าใจระบบตัวเลขและรหัสที่ใช้ในงานด้านดิจิตอล
            2. เข้าใจการทำงานของวงจรดิจิตอล
            3. เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
            4. เข้าใจการใช้งานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
            5. เห็นคุณค่าของการนำทฤษฎีไปใช้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เข้าใจในเรื่องระบบตัวเลขและรหัสที่ใช้ในงานด้านดิจิตอล
การทำงานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก การใช้งานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรมตลอดจนเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบดิจิตอล
ศึกษาเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชันลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชั่น(วงจรจัดหมู่)  การออกแบบวงจรซีเควนเชียล(วงจรเชิงลำดับ) หน่วยคำนวณและลอจิกด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอกและแอนะลอกเป็นดิจิตอล การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
2
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2) มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)

เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
1.2.1 สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
1.2.2 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.3.1   สังเกตการแต่งกาย และการกระทำผิดวินัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.2   เช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการสอน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4)
              2.1 1 เข้าใจระบบตัวเลขและรหัสที่ใช้ในงานด้านดิจิตอล
            2.1.2 เข้าใจการทำงานของวงจรดิจิตอล
            2.1.3 เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
            2.1.4 เข้าใจการใช้งานวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
            2.1.5 เห็นคุณค่าของการนำทฤษฎีไปใช้
            2.1.6 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
                     (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)
              2.2.1 บรรยาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
              2.2.2 สาธิตรูปสัญญาณดิจิตอล ณ จุดต่างๆ ของวงจร
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
              2.2.3 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดของแต่ละบท
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
2.3.1   ทดสอบย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.2   สอบกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.3    สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
             (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
      2.3.4   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
                  3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
                           (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1)               
                      3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
      3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)               
3.3.1   ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)               
              4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
              4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
                   4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
            (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)                                
4.3.1   ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)                                
             5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
             5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)                                
                  5.1.3           สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ค้นหาโปรแกรมการจำลองการทำงานของวงจรดิจิตอลและโปรแกรมภาษาVHDL (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)                                
5.3.1   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)
      6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
            6.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
       6.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาโปรแกรมการจำลองการทำงานของวงจรดิจิตอลและโปรแกรมภาษาVHDL (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-5.3)                                
       6.3.1 ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 # 2.1-2.3 # 3.2 # 5.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 17 5% 20% 5% 25%
2 1.3 1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 15%
4 1.3, 2.1, 3.2, 5.2 6.1 การทำแบบฝึกหัด การจำลองการทำงานวงจรดิจิตอลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนภาษา VHDL ตลอดภาคการศึกษา 15%
1. Digital Design : Principles&Practices. 3rd   John  F. Wakerly, Prentice Hall ,2000.
 
2.  Digital Systems : Principles and Applications .11th   Tocci , Pearson , 2010.
 
3. Digital Design. 3rd   M.Morris Mano, EBSCO Publishing, 2003.
 
4. Digital Fundamentals. 9th Thomas L. Floyd, Prentice Hall, 2005.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการดำเนินงานในการทำการทดลองประกอบวงจรของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ
2.3   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2.1-2.4 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สอนในรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาจะจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการสอบถามนักศึกษาหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสุ่มตรวจสอบข้อสอบ การให้คะแนนสอบ
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและวิธีการสอน สื่อประกอบการสอน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เข้าทำการสอนร่วมในห้องปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพและปัญหาของนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้