การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

Inventory and Warehouse Management

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในโซ่อุปทาน
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การลดต้นทุนในคลังสินค้า
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบคลังสินค้า วางผังคลังสินค้า เลือกทำเลที่ตั้ง ออกแบบการจัดวาง
     คลังสินค้าได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการพิจรณาปัจจัยทางการเงินเกี่ยวกับคลังสินค้า ศูนย์กระจาย
      สินค้า และลดตุ้นทุนการดำเนินการได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในออกแบบ วิเคราะห์ วางแผนการจัดการ ดำเนินการ ในการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า เพื่อตอบสนองการลื่นไหลของโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพตามหลักการดำเนินการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทคลังสินค้าในโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบคลังสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง และการวางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ สร้างแบบจำลองในการออกแบบและวิเคราะห์คลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางการเงินเกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บทบาทคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ การออกแบบชนิดและชั้นวางสินค้าทุกประเภท
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาผ่าน Facebook , Line ผ่านอินบล็อกส่วนตัว และกลุ่ม
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
- ให้นักศึกษาโทรหาปรึกษาส่วนตัวได้ที่เบอร์ 0840456796
พัฒนาความมีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
1.2.3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.4 กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.2   ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 2.1.1    มีทักษะด้านการวิเคราะห์และต้องเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า รวมถึงบทบาทคลังสินค้าในโซ่อุปทาน
 2.1.2    สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้
 2.1.3    เข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2.2.1   ใช้การสอนแบบเน้นผู้เรียนด้วยการฝึกวิเคราะห์หลักการโดยเริ่มจากสอนทฤษฎีและให้คิดวิเคราะห์ เช่น ใช้กรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ตามหลักทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
      2.2.2   มอบหมายงานและปฏิบัติการทางด้านการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าโดยการนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ
      2.2.3   มอบหมายให้ทำรายงานจากกรณีศึกษา หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อฝึกวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
2.3.1  ประเมินจากการรายงาน และการนำเสนอ การทำแบบฝึกหัด การทำแบบทดสอบ
2.3.2  ประเมินจากโครงงานและการปฏิบัติงานด้านการการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า โดยการนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ร่วมเมื่อนำเสนอ
2.3.3  ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย
3.1.1   พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
     3.1.2   พัฒนาความสามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ด้วยวิธีการการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้โดยนำหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
     3.1.3   พัฒนาทักษะให้การใฝ่หาความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
  3.2.1   ใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
  3.2.2   ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักการการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
  3.2.3   มอบหมายให้ค้นคว้า และจัดทำรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
      3.3.1   ประเมินจากรายงานด้วยการลำดับวิธีการและหลักการวิเคราะห์ตามหลักการจากงานที่มอบหมาย
      3.3.2   ประเมินจากผลการดำเนินงานและการใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
      3.3.3   ประเมินจากจำนวนเอกสารการอ้างอิงและแหล่งที่มาของผลงานการ ศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
4.1.1   พัฒนาความสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.2   พัฒนาความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3   พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.1.4   พัฒนาให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5   มีภาวะผู้นำ
4.2.1   มอบหมายปฏิบัติการด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายการจัดทำรายงานกลุ่มและรายบุคคลหรือการบ้าน
4.2.3   มอบหมายงานให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือในกลุ่ม
4.2.4   ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.5   กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
4.3.1   ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2   ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมจำนวนการส่งงานเป็นรายบุคคล
4.3.3   สังเกตผลจากการายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.4   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
4.3.5   สังเกตพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1.1  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2   พัฒนาความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3   พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์  ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.1.4   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5.2.1  มอบหมายรายงานและการนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสมเช่น รูปภาพ ไดอะแกรม หรือโปรแกรมการนำเสนองานที่ทันสมัย ฯลฯ
5.2.2   ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลการวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าบนระบบอินเตอร์เน็ทและนำเสนอรายงานด้วยโปรแกรมที่ทันสมัย
5.2.3   บรรยายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าและการเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายการบ้าน
5.2.4  ฝึกทักษะการเรียบเรียงบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.1   ประเมินจากรายงานและการนำเสนอ
5.3.2   ประเมินจากรายงานการปฏิบัติโดยมีการบันทึกเป็นระยะและการนำเสนอ
5.3.3   ประเมินจากแบบทดสอบย่อย
5.3.4   ประเมินจากการนำเสนอและการตอบคำถาม
6.1.1  พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 6.2.1  ผู้สอนสาธิตการปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจำลองสถานการณ์การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าและการลงภาคปฏิบัติ
 6.2.2  ผู้สอนคอยควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดฝึกการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีความประณีต
6.3.1  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึก
6.3.2  ประเมินผลความถูกต้องของงานในภาคปฏิบัติ รวมทั้งงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออมาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA405 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2, 1.4, 2.1-2.3 ,3.1,3.2,5.3 สอบกลางภาค สอบภาคปฏิบัติ สอบปลายภาค 9 17 18 25% 20% 25%
2 1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1 –4.5,5.1-5.4,6.1-6.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.4, 3.3,4.3-4.5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คำนาย  อภิปรัชญาสกุล. (2550). การจัดการสินค้าคงคลัง. กรุงเทพฯ : ซี วาย ซิซเทิม พริ้นติ้ง.
คำนาย  อภิปรัชญาสกุล. (2550). การจัดการคลังสินค้า กรุงเทพฯ : ซี วาย ซิซเทิม พริ้นติ้ง.
ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ . (2542) ระบบพัสดุคงคลัง กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ