การศึกษาดูงานทางเซรามิก

Ceramics Related Technical Visit

1. มีทักษะในการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีทาง พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการทางด้านเซรามิก  2. มีทักษะในการวิเคราะห์และประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ทางด้านการเรียน 3. เห็นความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและความสำคัญของอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ศึกษาดูงานและจัดทำรายงานประกอบวิชาเกี่ยวกับสถานประกอบการทางเซรามิก แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีทางเซรามิกพิพิธภัณฑ์ แหล่งการค้าและการผลิตงานดูงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม รายงานและการนำเสนอโดยได้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. และ ม.จ. (S และ U)
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 1.2.2 นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยการทำงานเป็นกลุ่มและฝึกให้มีความเป็นผู้นำกลุ่มและเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานที่ได้รับมอบหมายของผู้อื่น 1.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างการเรียนการสอน
1.3.1 การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 1.3.2 ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในการศึกษาดูงานด้านเซรามิก 2.1.2 สามารถติดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 2.1.3 สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง
2.2.1 บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียนและการซักถามตอบข้อปัญหาที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 2.2.2 การทำงานกลุ่มตลอดจนการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน
2.3.1 การทำรายงาน การนำเสนอรายงาน หลังศึกษาดูงาน 2.3.2 การตอบคำถามตามความเข้าใจของนักศึกษา
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ให้นักศึกษาเข้าศึกษาการทำงานจากสถานประกอบการณ์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
3.3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.4 สามารใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 นักศึกษาสามารถนำเสนอหัวข้อในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและสมาชิกภายในกลุ่มได้ 4.2.2 นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันภายในกลุ่ม
4.3.1 พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงานหน้าชั้นเรียนตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม 4.3.2 การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.1 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.2 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและค้นคว้าหาข้อมูล 5.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน
5.3.1 การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม 5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 บรรยาย  6.2.2 ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษาขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน  6.2.3 นักศึกษาสรุปผลและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
6.3.1 กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน 6.3.2 ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ 6.3.3 เสร็จตรงตามกำหนดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 BTECE107 การศึกษาดูงานทางเซรามิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม 1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 2. ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การถามตอบ จากการให้นักศึกษาทำรายงานนำเสนอ สัปดาห์ที่ 13 และ สัปดาห์ที่ 17 30%
3 ทักษะทางปัญญา 1. การนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงานหน้าชั้นเรียน 2. การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักการ สัปดาห์ที่ 5 6 7 13 และ 17 30%
4 กษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงานหน้าชั้นเรียนตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม 2. การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม 2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 6 7 13 และ 17 10%
6 ทักษะพิสัย 1. กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน 2. ผลงานสำเร็จที่มีคุณภาพ 3. เสร็จตรงตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
-
-
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ใบงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   ความตรงต่อเวลาและชิ้นงานสำเร็จ
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ โดยการจัดการประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ