การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2

Wheel Throwing 2

ปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะภาชนะที่เป็นชุด ผลิตภัณฑ์ที่ต้องต่อเติมประกอบชิ้นงาน ประโยชน์ใช้สอย ปริมาตรการบรรจุ ชนิดของฝาและการล็อค การสร้างเครื่องมือจากวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นชุดให้มีขนาดและสัดส่วนตามที่ออกแบบ การตกแต่งผิวและก้นภาชนะแบบต่างๆ การรีดดินแบบต่างๆ เพื่อทำชิ้นส่วนประกอบ การต่อเติมชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การประกอบกับวัสดุอื่นๆ เพื่อความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับ การขึ้นรูปภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นชุด เช่น ชุดกาแฟ ชุดชา ปริมาตรการบรรจุของภาชนะแต่ละชุด ฝาล็อคชนิดของฝาล็อค การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการขึ้นรูปอย่างง่ายๆ การขึ้นรูปชิ้นงานตามที่ออกแบบ การตกแต่งชิ้นงานให้มีความสวยงาม การต่อเติมชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุอื่นมาประกอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ มีความสวยงาม สามารถตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทักษะการขึ้นรูปชิ้นงานไปใช้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะภาชนะที่เป็นชุด ผลิตภัณฑ์ที่ต้องต่อเติมประกอบชิ้นงาน ประโยชน์ใช้สอย ปริมาตรการบรรจุ ชนิดของฝาและการล็อค  การสร้างเครื่องมือจากวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นชุดให้มีขนาดและสัดส่วนตามที่ออกแบบ การตกแต่งผิวและก้นภาชนะแบบต่างๆ การรีดดินแบบต่างๆ เพื่อทำชิ้นส่วนประกอบ การต่อเติมชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การประกอบกับวัสดุอื่นๆ เพื่อความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
     1.   มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม
     2.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
     3.  มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัยฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา  ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
     1.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
     2.  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
     1.  การทดสอบย่อย
     2.  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
     3.  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
     4.  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
     5.  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
     6.  ประเมินจากแผนการดำเนินงาน โครงงานที่นำเสนอ
     7.   ประเมินจากการฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
     1.  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
     2.  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ใช้กรณีศึกษา  การจัดทำโครงงาน  หรือการมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาและการนำเสนองาน
 
     1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
     2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
     2.  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูล   การนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
     1.  มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
     2.  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
     3.  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาและโครงงาน   สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย (ทักษะวิชาชีพ)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTECE119 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-6 ส่งงานในแต่ละสัปดาห์ทางออนไลน์ สอบปลายภาค 8 16 15% 15%
2 1-6 การปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1-6 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. โกมล  รักษ์วงศ์.วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องปั้นดินเผาและเนื้อดินปั้น. นนทบุรี : โรงเรียนมารดานุเคราะห์(มปป.).
2. ทวี  พรหมพฤกษ์. เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น.กรุงเทพมหานครฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2523.
3. ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพมหานครฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
4. วันชัย  เพี้ยมแตง. เอกสารประกอบการสอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา. มหาวิทยาลัยราช
   มงคลลานนา, มปป.
5. สมถวิล  อุรัสยะนันทน์. เครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพมหานครฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
6. ทรงพันธ์  วรรณมาศ. เครื่องปั้นดินเผา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2532.
7. ปรีดา  พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 2541.   
8. Simpson,Penny / Sodeoka, Kanji. The Janpanese Pottery Handbook. Kadansha
   International Ltd., 1979.
9. Harmer,Frank and Janet. The potter’s Dictionary of Materials and Techniques. 2nd
   London : A&C Black Publishers Ltd, 1986.
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
     1.  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     2.  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
     1.  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
     2.  ผลการเรียนของนักศึกษา
     3.  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
     1.  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
     1.  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
     2.  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     1.  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     2.  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์