อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

Conservation of Urban and Architecture

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและแนวคิดของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและย่าน
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ประเภท และวิธีการอนุรักษ์อาคารในแบบและเทคนิคต่างๆ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาผลงานการอนุรักษ์อาคารและย่าน
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดปฏิบัติการจัดทำโครงการเสนอแนะการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
    หรือย่านหรือชุมชน
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามผลการประเมินในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของการอนุรักษ์ชุมชน สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม หลักการและแนวความคิดในการอนุรักษ์ กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการวางแผนอนุรักษ์ กฎบัตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนขนาดเล็ก
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย  ตรงต่อเวลา มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของคณะ และกิจกรรมนักศึกษา ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-   การบรรยายประกอบสื่อผสม โดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์
-   การนำเสนอรายงานการค้นคว้า
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากรายงาน
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
มีทักษะการปฎิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
-  การบรรยายประกอบสื่อผสม
-  การมอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอแนวคิดวิเคราะห์
-  การสะท้อนแนวคิดทางปรัชญาจากการอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากรายงาน
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม
-  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
          1) สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  บรรยายให้คำแนะนำและอภิปราย
-  นำเสนองานปฏิบัติโดยใช้ภาษาและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีฯ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3) สามารบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1) มีทักษะการปฎิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 42014412 อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้จากการศึกษาและการวิเคราะห์จากการทำงานเป็นกลุ่ม การทำรายงาน 16 30%
2 ความรู้ความเข้าใจ การสอบกลางภาค 8 30%
3 ความรู้ความเข้าใจ การสอบปลายภาค 17 30%
4 ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียนในระบบออนไลน์/การรายงาน ทุกสัปดาห์ 10%
เวบไซด์รายวิชา http://blog.rmutl.ac.th/suebpong
ไม่มี
1. สุพล ปวราจารย์ (รวบรวม), ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ การอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย คณะวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่
2. สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, คู่มือการดูแลรักษาโบราณสถาน, กรุงเทพฯ, 2546.
3. รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น, การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม : แนวคิด หลักการ และผลการปฏิบัติ, วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2546 - 2547, กรุงเทพฯ, 2547.
4. รศ.กำธร กุลชล, การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนถนนราชดำเนินกลาง: ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ, วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2540, กรุงเทพฯ, 2540.
5. ผศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, เอกสารประกอบการสอนวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
6. อ.สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 70 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม(ไทย), วารสาร"หน้าจั่ว" วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 12 ประจำปี 2536-2537, กรุงเทพฯ, 2537.
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, แนวคิดและการปฏิบัติ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย, กรุงเทพฯ,
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, กรุงเทพฯ, 2552.
9. รองศาสตราจารย์ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, การอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ, เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มพูนศักยภาพของท้องถิ่นด้านธุรกิจการท่องเที่ยว, กรุงเทพฯ, 2544.
 10. สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี และคณะ, แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2557.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   ผลการสอบ
ใช้ผลการประเมินโดยนิสิต และการประเมินโดยทีมผู้สอน เป็นเครื่องมือปรับปรุงการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
-  มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา
-  มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและผลสอบ
-  แจ้งผลการประเมินผลการสอบ การรายงาน การนำเสนอและคะแนนให้นักศึกษาทราบ
นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา และมคอ.5 มาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป