ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

English for Life Skills

อธิบาย เปรียบเทียบและเลือกใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ในที่ทำงาน สามารถพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอความคิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม (Ethics) ทักษะทางสังคม (Social) ความรู้ (Knowledge) และทักษะการทำงาน
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม และการทำงาน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, social, cultural and work situations
3 ชม
- มีจรรยาบรรณ
- มีคุณธรรมและจริยธรรม
- สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเรื่องของจรรยาบรรณ
- เสริมแรงจูงใจให้นักศึกษาตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-ให้การยกย่องชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม
-พฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลแบบฝึกหัด/รายงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และทักษะการสนทนาเพื่อใช้ในการสื่อสาร กลวิธีการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง รวมทั้งการเรียนรู้จากฐานข้อมูลและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
บรรยาย ฝึกฟังบทสนทนา ฝึกพูดบทสนทนา และใช้เทคโนยีในการสืบค้นสืบค้นข้อมูลสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
-ประเมินจากการกิจกรรมการเรียน(กลุ่มและเดี่ยว) ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน
-ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-ประเมินการการทดสอบ กลางภาค/ปลายภาค
-สามารถพัฒนาและประยุกต์การเรียนไปใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
-มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้จากสื่อหลากหลาย
-สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- Questioning, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Role play, Inquiry Process และ Task-based learning, Brainstorming, Concept Mapping
-ประเมินการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมในชั้นเรียน
-ประเมินจากการทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค
-สังเกตจากการทำกิจกรรมร่วม
-พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
-ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-การทำงานกลุ่ม
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-ประเมินผลงานกลุ่มและรายบุคคลที่นักศึกษาจัดทำ
-ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
-พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน โดยการสืบค้นข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย และนำเสนอบนกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (web board) และการนำเสนอด้วยวาจาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตตามความสนใจและสาขาวิชาของผู้เรียน
-ทักษะในการนำเสนอโครงงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-การทำรายงาน กิจกรรมกลุ่ม
-การทำงานกลุ่ม
-ประเมินผลจากรายงาน และการอ้างอิงเอกสารที่จัดทำรายงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - อธิบาย เปรียบเทียบและเลือกใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม - สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ในที่ทำงาน - สามารถพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน - ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอความคิดเห็น - มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ Responsibility and attitude Task Assignment Formative test Performance Test (Role-play, Presentation) E-learning Midterm Examination Final Examination ตลอดภาคการศึกษา 10% 10% 10% 25% 20% 5% 20% 20%
-Oxford University Press, Susan Stempleski, (2014). Stretch Multi-Pack 2B
-www.stretchitoolsonline.com
ไม่มี
-Adams, Carl R. and Toyama, Setsuko J. (1997). Journeys: Listening and Speaking 1.
-Prentice Hall Asia ELT: Singapore.
-Adelson-Goldstein,Jayme.(1991).Listening First: Focused Listening Tasks for Beginners. Hong Kong: Oxford University
-Arnold Schwarzenegger.2009). Governor Arnold Schwarzenegger [Online]. Available
- Greenall, Simon and Garton-Sprenger, Judy. (1991). Flying Colours Workbook. London: Heinemann.
-Benz, Cheryl & Dworak,Kara.(2000).Tapestry Listening &Speaking 1. U.S.A.: Heinle & Heinle Thomson Learning
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทำ โดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ไดดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้
- การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
- ผลการสอบ
- การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มีการวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในมุมมองต่างๆ