ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2

Professional Experience 2

เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่ในสาขาวิชาชีพของตนเองได้
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และเป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดและสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรง และทำให้นิสิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสำเร็จการศึกษา
ปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู โดยฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการ บูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน การวัดและประเมินผลและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูฝึกสอนกับผู้เรียน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานฝึกสอน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
นักศึกษาจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในสถานประกอบการที่ไปฝึก เช่นการตรงต่อเวลา การมีวินัย การปฎิบัติตนเพื่อเตรียมพร้อมกับอาชีพของนักศึกษา เป็นต้น
การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน เป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย การวางตน - นักศึกษาสอยในสถานศึกษา โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานศึกษาการคอยให้คำปรึกษา - อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศในสถานศึกษา ประมาณ 2 ครั้ง - การสัมมนาหลังฝึกสอน ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จะมี การสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้จากการฝึกสอน
บันทึกาการสอนที่นักศึกษาบันทึกขณะปฎิบัติฝึกสอน -การประเมินโดยสถานศึกษา -การประเมิน โดยอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา
- ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาและประยุกต์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา โดยได้รับคำแนะนำจากบุคลากรของสถานศึกษา - มีอาจารย์นิเทศก์ คอยให้คำปรึกษา จึงสามารถพัมนาความรู้ในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี
ประเมินจากการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน -ประเมินจากรายงานของนักศึกษา -ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา
- มีความรู้ความเข้าใจและนำ ความรู้ไปปฏิบัติงานได้ - มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหา
- การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาเป็นขบวนการที่จะพัฒนาทักษะทางปัญญาได้เป็นอย่างดี
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย -พฤติกรรมการปกิบัติงานของนักศึกษาในสถานศึกษา -มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคลากรในสถานศึกษา
การปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา
-สามารถคิดอย่างเป็นระบบ -มีเหตุมีผลในการคิด -สามารถสื่อสารด้วยรายงาน -สามารถคิดคำนวณและสรุปผล ออกมาในรูปรายงาน
-บรรยาย -มอบหมายงาน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง -มอบหมายงานให้นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
-ประเมินจากรายงานผลการประเมินของสถานประกอบการ -ผลประเมินของอาจารย์นิเทศก์
-การพัฒนาระบบต่างๆของทางร่างกาย -การพัฒนาบุคลิกภาพ
- สามารถสอนได้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการตัดสินใจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์ประจำวิชา / อาจารย์พี่เลี้ยง / ผู้บริหาร (แบบประเมินผลการสอน สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง/ผู้บริหาร) 30
2 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์นิเทศ คะแนนจากการนิเทศ (คู่มือการนิเทศการสอน) 30
3 คะแนนจากผลงาน (โครงการสอน หนังสือเรียบเรียงทฤษฏี หนังสือเรียบเรียงปฏิบัติพร้อมคู่มือ วิจัยในชั้นเรียน การจัดสัมมนาปลายภาคเรียน) 30
4 ประเมินจากผู้เรียน (แบบประเมินผลการสอน สำหรับนักศึกษา) 10
1. จำเนียร ศิลปวานิช ; หลักและวิธีการสอน กรุงเทพฯ ; เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 2541 , 303 หน้า 2. ฉวีวรรณ รมยานนท์ ; เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางวิศวกรรม ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ม.ป.ป , 80 หน้า 3 บุญเรือน พึ่งผลพลู ผศ. ; เอกสารประกอบการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ตาก: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 2540 , 181 หน้า 4. ประกันคุณภาพการศึกษา สนง. ; เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา FM 06 สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตตาก 2545 , 30 หน้า 5. ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ; เอกสารประกอบการสอนหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ตาก: สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 2546 , 77 หน้า 6. วัฒนา ผลทวี ; เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงพิมพ์ประสิทธ์การพิมพ์ ตาก 2538 , 450 หน้า
ไม่มี
เอกสารหลักสูตรของอาชีวศึกษา
อาจารย์พี่เลี้ยงต้องศึกษาวิธีการการประเมิน และปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์เพื่อร่วมกันประเมินผลการสอนของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู และรวบรวมคะแนนส่งให้กับหัวหน้าสาขาวิชาของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อการประมวลผลเป็นค่าระดับคะแนนต่อไป
ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู และประเมินผลปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในความดูแลตามที่ระบุไว้ในเอกสารการนิเทศ
การตอบแบบประเมินผล การประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยงหรือสถานศึกษา (1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด (2) การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและการจัดการการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1.3 อาจารย์นิเทศก์ (1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด (2) การประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงหลังการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผลการปฏิบัติและการจัดการการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู แก้ไข
นิเทศติดตามผลและสอบถามจากครูพี่เลี้ยง คะแนนรวมจากการฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษานั้น
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ