การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Drafting for Print Media and Package

ฝึกปฏิบัติเกียวกับ การใช้เครืองมือ สัญลักษณ์ โครงสร้าง  การเขียนภาพแสดง รายละเอียด สำหรับการเขียน แบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเพือการผลิต 
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการเขียนแบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวการเขียนแบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 2.3 เพื่อเข้าใจสามารถการเขียนแบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครืองมือ สัญลักษณ์ โครงสร้าง  การเขียนภาพแสดง รายละเอียด สําหรับการเขียน แบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม
1.1.3 มีความเสียสละ มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
1.1.4 มีจิตสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร
1.1.6 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
1.2.1 การอธิบาย
1.2.2 ตัวอย่างแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามเวลา
1.3.2 การประเมินผลจากการนำเสนองานที่มอบหมายและการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานสร้างสรรค์และออกแบบ
2.2.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปฏิบัติเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมงานสร้างสรรค์และออกแบบ
2.2.5 สามารถบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.6 สามารถติดตามพัฒนาการทางนวัตกรรมงานสร้างสรรค์และออกแบบอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 6) การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์กับท้องถิ่น 7) การสรุปผล โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.2.2 การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
 สอนจากผลงานวิจัยของผู้สอน
2.3.1 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานเขียนแบบ
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหางานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional
Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือการฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.3.1 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำและ
ผู้ร่วมทีมงาน
4.1.3 มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
4.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional
Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและน ามาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่เหมาะสม มีประโยชน์กับท้องถิ่น การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่องานสร้างสรรค์และออกแบบ
5.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่นำข้อมูลทางสถิติมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการนำเสนอผลงาน
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ งานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นักศึกษา มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ/หรือสื่อการสอน E-Learning การนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
6.1.2 สามารถปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
6.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ตามความสนใจ หรือตามแนวทางเฉพาะตัวของนักศึกษา
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 4 2 3 1 1 2 3
1 BTEPP104 การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรม การเข้าร่วมชั้นเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 1-8, 10-16 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยส่งงาน ผ่าน E-mail 9, 117 20%
3 ทักษะทางปัญญา ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 20%
6 ทักษะพิสัย ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 10%
การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการเขียนภาพออกแบบบรรจุภัณฑ์
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
งานโลหะแผ่นและพับกล่องกระดาษ
Drawing by SolidWorks
เทคนิคการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ระบบออฟเซต
การเขียนแบบจะต่างกับการเขียนภาพโดยทั่วไปคือ ภาพที่ปรากฏออกมาจากการเขียน แบบนั้นจะเป็นภาพจากการถ่ายทอดความคิดของนักออกแบบ ทั้งด้านลักษณะ ขนาด สัดส่วน ที่ต้องการกำหนดในชิ้นงานภาพที่ได้จากการเขียนแบบจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญ และจ าเป็นในการ สื่อสารความคิดในรูปแบบลักษณะของงานออกแบบสร้างสรรค์หลายประเภท เช่นงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
Descriptive Geometry
Technical Drawing
Technical Sketching
Mechanical Drawing
Engineering Design Graphic
 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 1.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
2.1 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยชั้นเรียน
มีคณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบชิ้นงาน วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น คือ ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ
และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์