เทคโนโลยีเบเกอรี่

Bakery Technology

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเบเกอรี่และเทคโนโลยี่การผลิตเบเกอรี่ รู้หลักจักประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และคำศัพย์ที่เกี่ยวของงานเบเกอรี่ เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ในงานเบเกอรี่ กรรมวิธี เทคนิคและสูตรในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก เพสตรี โดนัท คุกกี้ และพาย เพื่อให้มีความรู้และทักษะการเสี่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีทักษะในการผลิตเบเกอรี่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิต
        เพื่อให้นักศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำศัพย์ที่เกี่ยวข้องในงานเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในงานเบเกอรี่ กรรมวิธี เทคนิคและสูตรในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก เพสตรี โดนัท คุกกี้ และพาย การเสี่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
         ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานเบเกอรี่วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องในงานเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในงานเบเกอรี่ กรรมวิธี เทคนิคและสูตรในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก เพสตรี โดนัท คุกกี้ และพาย การเสี่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
    3.1 วันพุธ  เวลา 08.00 – 13.00 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 089 6386085
    3.2  viriyajaree@hotmail.co.th เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
šมีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
˜ มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
šมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
šเคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของการปฏิบัติการประกอบเทคโนโลยีขนมหวาน กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มที่ต้องฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่

          รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการทำเบเกอรี่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล
- การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม
- ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
2.  ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ
˜มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
šสามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านการใช้เทคโนโลยีเบเกอรี่

         การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรการทำเบเกอรี่ให้ร่วมสมัยหรือสูตรพื้นฐาน
การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การส่งงานในเรื่องวัสดุ-อุปกรณ์และสูตรเบเกอรี่

          - การทำรายงานสูตรเบเกอรี่
3.  ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
˜มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การสอนโดยการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการทำเบเกอรี่แต่ละชนิดและวัตถุดิบในการประกอบเบเกอรี่

          การสอนให้ฝึกปฏิบัติของจริง
- การฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนขเบเกอรี่ในชั้นเรียน
-การส่งงานเบเกอรี่
- ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนเทคโนโลยีเบเกอรี่
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
˜มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี
˜มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
šสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่จำนวนมากไปเลี้ยงน้องในวันงานเด็ก

          การร่วมทำกิจกรรมในการประกอบทำเบเกอรี่ไปจัดจำหน่าย
ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

        ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
šสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
šสามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
šสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี

- การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายดยใช้อินเตอร์เน็ต
การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน
- ประเมินทักษะการชั่ง ตวง
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงปฏิบัติงาน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 1 3 1
1 BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 16 9 17 10 % 15 % 15 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติเทคโนโลยีเบเกอรี่ 9 17 16 10 % 10 % 10 %
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5 %
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รายงานเรื่องการทำเบเกอรี่ 1-16 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5 %
7
8
9
เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีเบเกอรี่
อาหารว่างบก. อภิสิทธิ์ ประสงค์สุข, บก. รุ่งทิพย์ พรหมทรัพย์, บก. จำลองลักษณ์ หุ้นชิ้น
เบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่น   สำนักพิมพ์: แม่บ้าน, บจก.สนพ
BAKERY เบเกอรีเป็นอาชีพ   สำนักพิมพ์แสงแดด
รศ. จริยา เดชกุญชร  เบเกอรี่สร้างอาชีพ สำนักพิมพ์: เพชรการเรือน, สนพ.
วิธีเลือกแป้งทำขนมจำไว้จะได้ไม่ผิดสูตร/5d36a4bdcabdff001967e621
bookplus.co.th › แนะนำ-6-หนังสือสอนทำเบเก
 https://cooking.kapook.com/view200009.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 รายงานผลการปฏิบัติเทคโนโลยีเบเกอรี่
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินเพื่อนในรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
-.ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับเบเกอรี่
- ให้นักศึกษาออกไปหาข้อมูลตามร้านขายเบเกอรี่
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการโดยดูจากผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาเทคโนโลยีเบเกอรี่
4.2   มีการสุ่มตรวจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   มีการนำแนวคิดการแปรรูปอาหารแบบใหม่ที่ได้จากงานวิจัยเข้ามาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีเพิ่มขึ้น