การเตรียมโครงงาน

Pre-project

 1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านงานออกแบบสื่อสารและงานด้านอื่นๆ
1.2 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวางแผนปฏิบัติงานและกำหนดกรอบแนวคิดในการทำงานตามสภาพปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานการออกแบบสื่อส่รและงานวิชาการออกแบบสื่อสาร
1.4 มีทักษะในการนำความรู้ในการสื่อสารและออกแบบสื่อ เทคโนโลยี ประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ
1.5 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอื่นๆที่สามารถเข้าใจได้ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 นักศึกษาตระหนักถึงความมีวินัย  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพออกแบบสื่อสาร
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักศึกษาตกค้างและการเรียนการสอนออนไลน์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมโครงงาน  หลักการเขียนข้อเสนอโครงงาน การนำเสนอโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดียต่อคณะกรรมการ การวางแผนจัดทำโครงงาน องค์ประกอบของรายงาน  และหลักการเขียนรายงานโครงงาน
อาจารย์ประจำรายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน และให้ช่องทางการติดต่อปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1.1.3 มีวินัย และตรงต่อเวลา และความขยันหมั่นเพียร
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ในประเด็นทางจรรยาบรรณและสอดแทรกจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเสนอหัวข้อ ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
1.3.1   จากผลงานปฏิบัติการเขียนโครงงาน
1.3.2   ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.3   การเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดที่มอบหมาย
2.1.1   มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านงานออกแบบสื่อสารและอื่นๆ
2.1.2   สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาวิชาออกแบบสื่อสารกับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.1  บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียนpowerpoint และวีดีโอตัวอย่างต่างๆ และการถามตอบกับนักศึกษา
2.2.2  สาธิตและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ
2.2.3  กรณีศึกษาการเขียนโครงงานในประเภทต่างๆ
2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.3  การสรุปผลงานในแต่ละสัปดาห์
3.1.1 มีทักษะในปฏิบัติงานออกแบบสื่อสารและงานวิชาการออกแบบสื่อสาร
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้ในการสื่อสารและออกแบบสื่อ เทคโนโลยี ประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าปัญหาด้านการสื่อสารในเชิงปรากฎการณ์  และนำเสนอ
3.2.2 ฝึกปฏิบัติเขียนโครงงานจากปัญหา
3.2.3 ฝึกนำเสนอโครงงาน
3.2.4 ฝึกวางแนวแนวคิดในการออกแบบ  และทำแบบร่างสื่อ
3.3.1  ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้า
3.3.2  ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน สมบูรณ์ครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้
3.3.3  ประเมินจากแนวคิด และแบบร่างโครงงาน ซึ่งเป็นความก้าวหน้าโครงงาน 
4.1.1   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
กรณีศึกษาการออกแบบที่มาจากปัญหาในสังคม
มอบหมายงานให้คิดทำงานกลุ่มเตรียมนิทรรศการโครงงาน
4.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและความัมพันธ์ในชั้นเรียน
4.3.2  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน ความร่วมมือในการประชุม วางแผนเพื่อจัดนิทรรศการโครงงาน
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอื่นๆที่สามารถเข้าใจได้ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ จากหนังสือในห้องสมุดทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   ฝึกนำเสนอผลงาน ผ่านสื่อ เช่นการเขียน  การพูด  การจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอ
5.3.1  ประเมินจากรายงาน
5.3.2  ประเมินจากสื่อ
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 3 มีวินัยขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติที่ศึกษา 2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีงาม 2มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 43010407 การเตรียมโครงงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ๑(๑) - ๑(๔) ๑(๑)-๑(๔), ๒(๒), ๒(๓), ๓(๑), ๓(๒) ๔(๑) - ๔(๔) ๕(๑) - ๕(๓) การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล การมีส่วนร่วมในการเตรียมงานนิทรรศการ การประชุมวางแผน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐
2 ๑(๒), ๑(๓), ๒(๒), ๒(๓), ๓(๑), ๓(๒) ๔(๑), ๕(๑) ,๕(๒) การพัฒนาหัวข้อโครงงานผลงานรายบุคคล (การเขียนโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน) ตลอดภาค ๒๐
4 ๒(๒),๒(๓),๓(๑),๓(๒), ๕(๓) การสอบหัวข้อโครงงานโดยกรรมการโครงงาน ๒-๔ ๒๕
5 ๒(๒),๒(๓),๓(๑),๓(๒), ๕(๓) การสอบติดตามความก้าวหน้า การประเมินความพร้อมในการทำโครงงานจริง รายงานโครงงานบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 4 ๑๕-๑๗ ๒๕
6 ๑(๓),๒(๑) - ๒(๓), ๓(๑), ๓(๒), ๕(๓) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ๙ ๑๘ ๒๐
ไม่ม่ี
เพ็ญศรี  จุลกาญจน์(2563)  เอกสารประกอบการบรรยายการทำโครงงาน   หลักสุตรออกแบบสื่อสาร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย http://dric.nrct.go.th/Search/index#top ฐานข้อมูลห้องสมุดราชมงคลล้านนา https://library.rmutl.ac.th/ การเขียนบรรณานุกรม APA, 6th edition อย่างย่อ http://stin.ac.th/th/file.pdf คู่มือการเขียนรายการอ้างอิง APA, 6th Edition  http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑   ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

๑.๒   ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้
๒.๑   ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
๒.๒   สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

๒.๓   ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
๓.๑   ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
๓.๒   ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้

การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล