สื่อเพื่อการนำเสนอ

Media for Presentation

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การสร้างภาพ 2 มิติ การสร้างภาพ 3 มิติ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในนำเสนองานออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการออกแบบ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการออกแบบ การสร้างภาพ 2 มิติ การสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อการออกแบบรูปทรงและลวดลายด้วยคอมพิวเตอร์ การตกแต่งภาพสำเร็จเพื่อการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการออกแบบเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การสร้างภาพ 2 มิติ การสร้างภาพ 3 มิติ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในนำเสนองานออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุ
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง(สัปดาห์ละ5ชั่วโมง) อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน Email, Line, Facebook
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ - ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม - สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงานของไทย และต่างประเทศ - กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือพื้นฐาน และคำสั่งของโปรแกรม
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม - ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ และทักษะในการออกแบบ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการออกแบบ การสร้างภาพ 2 มิติ การสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อการออกแบบรูปทรงและลวดลายด้วยคอมพิวเตอร์ การตกแต่งภาพสำเร็จเพื่อการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการออกแบบในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างระบบ
บรรยาย อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างผลงาน และการปฏิบัติ  ลงมือฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนด
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นงานปฏิบัติ - ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งความรู้ความเข้าใจในการลงมือฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพ 2 มิติ การ       สร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนำเสนอ
พัฒนาความสามารถในการฝึกปฏิบัติในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และเข้าใจกระบวนการในการใช้เครื่องมือ ของโปรแกรมต่างๆ
- การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา - อภิปรายกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา - การนำเสนอรายงาน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด - รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ทั้งแหล่งให้ความรู้และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงาน จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ - นำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ  6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 มอบหมายงานโดยให้หาข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ และทดลองปฏิบัติตามที่กำหนด  6.2.2 กำหนดตัวอย่างให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ และอภิปรายผล
6.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานเดี่ยวและกลุ่ม  6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอที่ทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ผล ผ่านการนำเสนอในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เทคนิคการนำเสนอผลงาน, การจัดองค์ประกอบศิลป์, infographic
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้           - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน           - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน           - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา           - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้           - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน           - ผลการสอบ           - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้           - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน           - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้           - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร           - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้           - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4           - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ