โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

Power Plant and Substation

1. เข้าใจเส้นโค้งโหลด
2. เข้าใจหลักการโรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
3. เข้าใจแหล่งพลังงาน หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า
4. เข้าใจชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย และการจัดวางอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย
5. เข้าใจหลักการการควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยแบบอัตโนมัติ
6. เข้าใจหลักการการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ สถานีไฟฟ้าย่อย และระบบการต่อลงดิน
7. เห็นความสำคัญของโรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
     ศึกษาเกี่ยวกับเส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดวางอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าย่อย การควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยแบบอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการต่อลงดิน
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) จัดกลุ่มทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชา
4) วิเคราะห์และการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จำลองที่ใช้ทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม
5) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมกลุ่ม
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและผลจากการแก้ปัญหา
4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5)   สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
1)สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ตามวิชาการ
2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์        ความรู้ 
มีการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2) การทดสอบย่อย
3) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1) อธิบายระบบความคิด
มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
2) ฝึกทักษะ ตามหัวข้อทางวิชาการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
3) มีการฝึกทักษะการวิเคราะห์
 
4) มอบหมายให้ดำเนินการ
1) สังเกตพฤติกรรม
2) การสอบถาม
3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
1) ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรม  ในหัวข้อการเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
2) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1) ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์

สามารถใช้เครื่องมือการ  คำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ประเมินจากผลงานในแต่ละหัวข้อที่มอบหมาย
และการนำเสนอผลงาน
1)   มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2)   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1) สอนให้มีการปฏิบัติการจนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อของวิชา
2)ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
รายงานผลแต่ละหัวข้อของวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE117 โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.5 4.1-4.2, 5.1-5.4, 6.1-6.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 20% 20% 20%
2 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.5 4.1-4.2, 5.1-5.4, 6.1-6.2 รายงานและการนำเสนอผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1-1.4, 3.1-3.5 4.1-4.2, การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กรรณิการ์ พรมเสาร์. “กะเทาะเปลือกนิวเคลียร์”. กรุงเทพมหานคร:  มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2552.
ชัด อินทะสี. “การส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า” กรุงเทพมหานคร:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
ชูลิต วัชรสินธุ์. “การศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ” กรุงเทพมหานคร:  ฟิสิกส์เซนเตอร์, 2532.
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม. “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังในงานวิศวกรรม” กรุงเทพมหานคร:  ท้อป, 2552.
ตติยา ใจบุล. “พลังงานธรรมชาติ : สุดยอดพลังงาน” กรุงเทพมหานคร:  ประพันธ์สาส์น, 2548.
โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ. “การผลิต การส่ง และจ่ายไฟฟ้า” กรุงเทพมหานคร:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
นคร ทิพยาวงศ์. “เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล” กรุงเทพมหานคร:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.
นภัทร วัจนเทพินทร์. “การผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และพลังงานทดแทน” ปทุมธานี:  สกายบุ๊ค, 2550.
นระ คมนามูล. “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก” กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2546.
วัฒนา ถาวร. “โรงต้นกำลังไฟฟ้า” กรุงเทพมหานคร:  ส.ส.ท., 2547.
สุวพันธ์ นิลายน. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”. กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
อนุตร จำลองกุล. “พลังงานหมุนเวียน” กรุงเทพมหานคร:  โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2545.
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา  ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป