ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  โดยใช้คำศัพท์  สำนวน  และโครงสร้างในสถานการณ์ต่างๆ  ให้เหมาะสมตามมารยาทสากล
1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ มีวินัย กล้าแสดงออก มีจิตสาธารณะและสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถนำความรู้ ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ และสำนวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม
          -อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ
           - ให้ความรู้และปลูกฝังให้น.ศ.มีระเบียบวินัยโดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
           - กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
           - เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
          - ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          - การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
           - การส่งงานมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
           - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
           - การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม ภาษา การสื่อสาร และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ส่วนในหลักการปฏิบัติเน้นการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์
       -   ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้โดยร่วมกลุ่มอภิปรายคำตอบและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ศึกษาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆเช่น แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อมัลติมีเดียในบทเรียนออนไลน์ Tell Me More ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาโดยการแสดงบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จริง การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- การทดสอบย่อย
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- การร่วมกิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมและงานมอบหมายอื่นๆ              
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนมาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ เช่น ทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์การสื่อสาร ตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่กำหนด ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเสนอแนะวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามบริบทของวัฒนธรรมเฉพาะที่กำหนดในกรณีศึกษา จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน
- บทบาทสมมุติหรือสถานการณ์จำลอง
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียนตลอดจนการแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ
- การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
พัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน สังคมภายนอกชั้นเรียน และกลุ่มสังคมอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้และมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มสังคมต่าง ๆ รู้แนวทางการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการนำความรู้นั้นมาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะของแต่ละวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้าร่วมกลุ่ม
       ได้อย่างสร้างสรรค์
- ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน ตลอดจนงานมอบหมายโดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการ
- ค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมที่มีแตกต่างกัน
- การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
- แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
           พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสารเฉพาะ ตามบริบทของวัฒนธรรมสากล
- นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเช่น การใช้ e-mail
- นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียน
   ผ่านทางบทเรียนออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆ
- นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนองาน
 - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
 -  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
 -  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
 - การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 งานเขียนเรื่อง My favorite local food 3,12 10%
2 สมมติบทบาท 4 5%
3 งานที่มอบหมาย 2, 5, 7, 12, 15, 16 20%
4 การเข้าร่วมกิจกรรม ทุกสัปดาห์ 10%
5 ทดสอบทักษะการฟัง 8, 16 10%
6 ทดสอบกลางภาค 9 25%
7 ทดสอบปลายภาค 17 25%
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา English for Communication 
Present continuous tense จากเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษออนไลน.QPresentcontinuoustenseretrieved29April,2020fromhttps://xn-- 12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0% B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-present-continuous- tense/
Past simple tense จากเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษออนไลนÄ.คอม. Past simple tense. Retrieved 27 April, 2020 from https://xn-- 12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0% B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-past-simple-tense/ Trueprookpunya.com. Past simple tense. Retrieved 27 April, 2020 from https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/72111/-blo-laneng-lan- Wallstreetenglish.in.th. การ regular and irregular form of past tense verbs. Retrieved 27 April, 2020 from https://www.wallstreetenglish.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8 %99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87 %E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0 %B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8 %99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84 %E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3/
Food  จากเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษออนไลน์  https://xn-- 12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0% B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-how-often/
Containers จากเว็บไซต์  www.ESL.com Retrieved 5 April, 2020 from https://7esl.com/containers-and-quantities-vocabulary/ Islcollective.com containers interactive worksheet Retrieved 5 April, 2020 from https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search/containers
The use of a, an, some, any, much, many, a lot of, lots of,  จากเว็บไซต์ English Time from kru-TUM-English.blogspot.com retrieve 29 March, 2010 from http://kru-tum- english.blogspot.com/2011/09/an-some-any-articles.html และ OxbridgeInstitute.การใช้ much, many, a lot of, and lots of. Retrieved 29 March, 2020 from https://www.oxbridge.in.th/grammar- tips/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-much-many- a-lot-of
การใช้ a few, few, a little, and little จากเว็บไซต์  Much English. Let’s learn English together Retrieved 29 March, 2020 from https://www.muchenglish.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A %E0%B9%89-few-a-few-little-a-little/
Festivals จากเว็บไซต์ wikipedia ออนไลน์ encycopedia
วิดีโอคลิปจากเว็บไซต์ www.youtube.com 
Future simple tense (be going to + v1 จากเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษออนไลน.,com. การใช. be going to + infinitive เพื่ออธิบายเหตุการณCที่เกิดขึ้นในอนาคตแบบมีแบบแผนกําหนดชัดเจน. Retrieved 2 May, 2020 from https://xn-- 12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-going-to/
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
     - การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
     - ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
     - สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
     - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
     - ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
     - ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
     - ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
     - สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
     - สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
     - ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
     -  มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
     -  ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก