ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2

Practical Skills in Animal Science 2

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ทั่วไป ครอบคลุมทุกแผนกงานฟาร์ม
เพื่อจัดการฝึกงานให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์ และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ฝึกงานพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์  เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านสัตวศาสตร์เฉพาะทาง  เช่น การตอน   การผสมเทียม  การทำคลอดสัตว์  การฉีดยา  การให้วัคซีน เป็นต้น
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ปฐมนิเทศนักศึกษา แจ้งจุดมุ่งหมายของการฝึกงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนฝึกงาน          
- กำหนดตารางเวลาทำงานประจำวัน
- กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแผนกงานฟาร์มเช่นเดียวกับพนักงานประจำ
- นักศึกษาบริหารตนเองให้เข้ากับกฎระเบียบของแผนกงานฟาร์ม
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
-การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการฝึกงาน ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการแสดงออก ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานการแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยเอกสารอย่างน้อย 1 ครั้ง
- การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสารรายงาน) ผู้สอนตรวจบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เรียนซึ่งนำเสนอเป็นรายบุคคล
- การลงเวลาปฏิบัติงาน ผู้สอนบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการการสอน
- การบันทึกจำนวนครั้งของการฝึกปฏิบัติงาน ผู้สอนทำการรวบรวมบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการการสอนในสัปดาห์ที่ 18 ของการเรียน
-การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อย ครบถ้วน และสมบูรณ์
-ไม่มีการนำผลผลิตงานฟาร์ม อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตรออกไปก่อนได้รับอนุญาต
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 2.1.1,  2.1.2 และ 2.1.3 เป็นความรับผิดชอบรอง
 - บรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์และวิธีในการทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ การติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และการใช้เครื่องจักรกลในฟาร์มโดยใช้สื่อประสม
- การจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
- ศึกษาจากคู่มืองานฟาร์มที่มีอยู่ประจำแผนกงานฟาร์ม
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ประจำแผนกงานฟาร์ม
- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำแผนกงานฟาร์มระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำแผนก หรือสืบค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การประเมินบันทึกการฝึกงานรายบุคคล   ผู้สอนตรวจบันทึกการฝึกงานของผู้เรียนซึ่งนำเสนอเป็นรายบุคคล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ผู้สอนประเมินการปฏิบัติงาน หรือ สอบปากเปล่า หรือ สังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ข้อ 3.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 3.1.1 เป็นความรับผิดชอบรอง
- มอบหมายงานให้ปฏิบัติโดยให้นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ การวางแผน และการจัดการ ให้เชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎี
- การสอบปฏิบัติ ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน
- การแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน
- สมุดบันทึกการฝึกงานซึ่งอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3. สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ข้อ 4.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 4.1.1 4.1.3 และ 4.1.4 เป็นความรับผิดชอบรอง
- สลับหมุนเวียนนักศึกษาในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมอบหมายงานให้หัวหน้ากลุ่มเพื่อแบ่งงาน ควบคุม และติดตามผล จนกระทั่งผลงานบรรลุตามที่ได้รับมอบหมาย
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการทำงานร่วมกัน มารยาททางสังคมที่ดี การทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมโดยมีการบันทึกผลการประเมินของผู้เรียน
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามของผู้เรียน
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 5.1.2 เป็นความรับผิดชอบหลัก
ข้อ 5.1.1 และ 5.1.3 เป็นความรับผิดชอบรอง
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และส่งรายงานผลการค้นคว้า
- การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสารรายงาน) ผู้สอนตรวจผลงานที่เป็นเอกสารรายงานของผู้เรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 การประเมินบันทึกการฝึกงานรายบุคคล ทุกสัปดาห์ 20
2 5.1.2, 5.1.1, 5.1.3 การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสารรายงาน) 2 5
3 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล/การประเมินคุณภาพของผลงาน ทุกสัปดาห์ 40
4 1.1.3 การลงเวลาปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์ 10
5 3.1.1, 3.1.2 การสอบปฏิบัติ และหรือ สอบปากเปล่า ทุก 4 สัปดาห์ 10
6 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 3.1.1, 1.2,4.1.1,4.1.2,4.1.3 การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม และหรือรายบุคคลระหว่างการฝึกงาน ทุกสัปดาห์ 10
7 1.1.3 การบันทึกจำนวนครั้งของการฝึกปฏิบัติงาน 18 5
1. ชวนิศนดากร  วรวรรณ , สุภาพร  อิสริโยดม , ทองยศ  อเนกเวียง , กษิดิศ  อื้อเชี่ยวชาญกิจ ,
    กัญจนะ  มากวิจิตร , และกระจ่าง  วิสุทธารมณ์ , 2528.  หลักการเลี้ยงสัตว์.
    ภาควิชาสัตว์บาล. คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  350 น.
www.dld.go.th
คู่มืองานฟาร์ม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
-ผลการทดสอบ
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
-สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
-การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นระยะๆ จากการสอบถามนักศึกษา การทดสอบต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงาน และส่งงานตามกำหนด 
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
-ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง