การผลิตสุกร

Swine Production

เข้าใจและศึกษาสถานการณ์การผลิตสุกรของประเทศไทย การพัฒนาสายพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ การย่อยอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร เพื่อให้นักศึกษาทราบเข้าใจในความรู้และทฤษฎี ตลอดจนจำแนกระบบและวิธีการผลิตสุกรของประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถพัฒนาการเรียนรู้โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอข้อมูล การใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ตลอดจนการทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทั้งด้านการผลิตสุกรและการวิเคราะห์ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและการดำเนินชีวิตต่อไป

 

 
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญา ประสบการณ์ ในการนำความรู้ ความเข้าใจในด้านการผลิตสุกร 
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวทางการผลิตสุกรเป็นการค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น และทรัพยาการของประเทศที่มีอยู่ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม ปัญหาการผลิตสุร โรคและการป้องกันกำจัด การตลาดสุกรในประเทศและตลาดส่งออกของไทย การจัดการธุรกิจการตลาดสุกร
 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเข้าชั้นเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในจรรยาของนักวิชาการเกษตรที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของไทย
 
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีวินัย ขยัน อดทน และการตรงต่อเวลา
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสำคัญต่อ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น
 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่สาขาวิชาฯ/คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
มีความรู้และความเข้าใจทางด้านการผลิตสุกร
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม  การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง และการค้นคว้าจากสื่อต่างๆในห้องสมุดและทางอินเตอร์เน็ต
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทำรายงานรายบุคคล
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- สามารถใช้ความรู้ทางด้านโภชนะศาสตร์สัตว์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
-  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
-  ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้    
- มอบหมายงานกลุ่มจัดทำรายงาน
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- รายงานกลุ่ม 
- การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
- สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก 
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด 
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน
 
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 
- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 
- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- สามารถใช้ Power point ในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
- สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล 
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
- สามารถใช้ภาษาไทยในการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
- ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ  ประกอบการสอนในชั้นเรียน 
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1, 3.2 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 4, 7, 13, 19 65%
2 2.1, 3.1, 3.2 ผลงานที่มอบหมาย 9-14 30%
3 2.1, 3.1, 3.2 พิจารณาจากกิจนิสัย ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 9-14 5%
วรรณา ตั้งเจริญชัย และ วิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ.  นมและผลิตภัณฑ์นม. 2531.  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. Varman., A.H., and J.P. Sutherland.  Milk and milk product.  Chapman&Hall. 
วันเพ็ญ จิตรเจริญ.  หลักการวิเคราะห์และคำนวณผลิตภัณฑ์นม.  คณะเทคโนโลยีอาหาร
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง.

Cunningham, J.G.  (2002).  Textbook of Veterinary Physiology.  3rded. 

Philadelphia. Pennsylavania: An imprint of Elsevier Science.

http://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals
http://en.wikipedia.org/wiki/
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
 
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกสาขาการศึกษา  สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยสาขาการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป