การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

Software Packages

- เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรมปฏิบัติพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้  - เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารต่างๆ ได้ - เพื่อให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในงานต่างๆ - เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับงาน  
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่ง และวิธีการใช้โปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละชนิด การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับงานด้านธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในปัจจุบัน และประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบนอินเตอร์เน็ต
แสดงออกถึงความมี ระเบียบ และมีความ รับผิดชอบต่อตนเอง
มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1. สามารถอธิบายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีในรายวิชาหรือศาสตร์ที่เรียน 2. ใช้ความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กับการดํารงชีวิตประจําวัน
มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล 2. นําความรู้ทางสาขาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อการนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาและการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 2. สามารถใช้ภาษาไทย ในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานและการนําเสนอได้ 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมสืบค้น และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชา/วิชาเอก
มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลจากการเข้าเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10
2 ความรู้ สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 8,17 60
3 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมิลผลจากการทำงานทั้งงานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 15
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดภาคการศึกษา 5
สุธีร์ นวกุล. 2559 .ครบทุกเรื่อง Windows 10 & Office 2016. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น, บมจ.       แสงชัย ฤกษ์วรัญ, รวมสดยอด Tip & Trick Word,Excel,Powerpoint – นนทบุรี : อินโฟ เพรส, 2555.     พิษณุ ปุระศิริ, work smart ด้วย Excel. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2555.    
http://lms.tak.rmutl.ac.th/
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน - ผลการเรียนของนักศึกษา - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  - วิจัยในชั้นเรียนและวิจัยนอกชั้นเรียน  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ  ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือองค์กรต่างๆ