การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ

Communication for Media Design

1เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทัศนคติเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
2.มีความรู้ในศาสตร์หลักการสื่อสาร ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
3.สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ นำหลักการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน และงานออกแบบสื่อสาร
4.สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
5.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อปรับปรุงเนื้อหา และปรับการเรียนการสอน การประเมินผล ให้เหมาะสมกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1-2563
     ศึกษาความหมาย  องค์ประกอบ  บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร   วิวัฒนาการการสื่อสาร การแบ่งประเภทการสื่อสาร แบบจำลองการสื่อสาร   การสื่อสารในสังคม  สื่อใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารในงานออกแบบสื่อ
Study of the meaning, composition, role of communication, evolution of communication, assortment of communication, communication models, social communication, new media information technology and application of principles of communication in media design.
-   นักศึกษาสามารถส่งคำปรึกษาถึงอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบที่ทางหลักสูตรได้จัดช่องทางไว้
 
มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
มอบหมายงานให้แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารย์
ผ่านการเขียน  ผ่านคลิปวิดีโอ  ผ่านห้องเรียนออนไลน์
การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
การส่งงาน
มอบหมายงานให้แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารย์
ผ่านการเขียน  ผ่านคลิปวิดีโอ  ผ่านห้องเรียนออนไลน์
การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
การส่งงาน
บัญชีเข้าห้องเรียน  การส่งงาน
การประเมินจากผลงาน
การประเมินจากกลุ่มแบบสอบถาม
รอบรู้ในศาสตร์ทางหลักการสื่อสาร และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (ดำ)
มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (ขาว)
บรรยาย
ศึกษาด้วยตัวเอง
กรณีศึกษา
แบบฝึกหัด
กิจกรรมหลังเรียน
สอบกลางภาค ปลายภาค
แบบฝึกหัด
สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ (ดำ)
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ (ขาว)
 การศึกษาค้นคว้า  เขียนรายงาน  แสดงความคิดเห็น การสาธิต  ยกตัวอย่าง นำข้อมูลไปออกแบบสื่อง่ายๆ
กรณีศึกษา
การมอบหมายงานออกแบบง่ายๆ
นำเสนอ
ประเมินจากการายงาน
ประเมินจากผลงานกิจกรรม
ประเมินจากงานมอบหมาย
 
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างๆ
มอบหมายกรณีศึกษา และให้แสดงความคิดเห็น
นำเสนอผ่านการเขียน
การนำเสนอในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และคลิปวิดีโอง่ายๆ
ประเมินจากการเขียน  การพูด  การวิพากษ์วิจารณ์
ผ่านสื่อต่างๆ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดำ)
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม (ขาว)
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า  และนำมาจัดทำสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
เช่น อินโฟกราฟิก  คอนเทนต์ออนไลน์
 คลิปวิดี  หรือการเขียน  การนำเสนอด้วยวาจา
ประเมินจากสื่อ
รูปแบบสื่อ
เนื้อหา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 BAACD103 การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.(2),4.(3),5.(2), การตรงต่อเวลา การอ้างอิงข้อมูล การแสดงความคิดเห็นผ่านการพูดการเขียน การใช้สื่อนำเสนอ การนำเสนอ การเขียนการใช้ภาษา ตลอดภาคการศึกษา 20
2 2.(1),2(.3) การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 ตลอดภาคการ ศึกษา 40
3 3.(1),3.(4), รายงานการศึกษาค้นคว้า ผลงานจากกิจกรรมการประยุกใช้ตวามรู้ ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 30
4 5.(2) ,5(3) การนำเสนอด้วยสื่อ สื่อการนำเสนอด้วยวาจา พิจารณาจากรายงาน งานมอบหมายการใช้เทคโนโลยี ตลอดภาคการศึกษา 10
1.หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก (E-book)
เพ็ญศรี จุลกาญจน์ เอกสารประกอบการสอนจำนวน 15 สัปดาห์  
          สาขาวิชาออกแบ   สื่อสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพเชียงใหม่ (ออนไลน์)
ไม่มี
  กิติมา สุรสนธิ  (2548). ความรู้ทางการสื่อสาร กรุงเทพฯ: คณะวารสารและ
                        สื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กาญจนา  มีศิลปวิกกัย (2553) หลักและทฤษฎีการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รจิตลักขณ์  แสงอุไร.(2548).การสื่อสารของมนุษย์.กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารทาง
                       วิชาการ     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ(2550).ทฤษฎีการสื่อสาร กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้วิธีการดังนี้

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  การแสดงความคิดเห็น

                1.3การประเมินตนเองของผู้เรียนผ่านแบบประเมินออนไลน์
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   ผลการประเมินตามข้อ 1
2.3   การพัฒนาการทำงานของนักศึกษา
2.4   อาจารย์ผู้สอนประเมินตัวเอง
         ความพึงพอใจการสอนความเหมาะสมของการเตรียมการสอ
       ข้อควรปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป
3.1  บันทึกการสอนเพื่อเสนอการปรับปรุงแก้ไข
3.2   การประชุมคณาจารย์เพื่อปรับปรุงการสอน  โดยใช้ข้อมูล ผลการประเมินของ  นักศึกษา  ผลการเรียนของนักศึกษา   การประเมินผลตนเอง  บันทึกการสอน
         4.1 นักศึกษาประเมินตนเอง
           4.2 ทวนสอบโดยกรรมการทวนสอบประจำหลักสูตร
          
  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาในภาคการศึกษาต่อไป  ในเรื่อง เนื้อหาเพิ่มเนื้อหาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารกับการออกแบบ  เพิ่มเรื่องการสื่อในบริษทวัฒนธรรม   ปรับปรุงเรื่องการสอนออนไลน์