การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Job Internship Preparation for Printing and Packaging

1. รู้และเข้าใจการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านความรู้ การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รวมถึงทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. มีทักษะในการฝึกเขียน Resume Portfolio สำหรับเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
3. เห็นความสำคัญและจรรยาบรรณในการทำงานด้านการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านทฤษฏีและการปฏิบัติของนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ เจตคติ ตลอดจนคุณลักษณที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา สอนให้นักศึกษาตระหนักและเคารพจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สอนให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
                2. ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
            3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการสอนเน้นทฤษฏี ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากการลงพื้นที่สถานประกอบการหรือการติดต่อประสานงานผ่านทาง
การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ประเมินผลจากการมอบหมายงาน
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล ให้นักศึกษาเสนองานแบบเดี่ยว
1. การนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
            2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
            4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกการมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทสังคมเพื่อให้นักศึกษามีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม สร้างให้นักศึกษารู้จักการเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นต่างจากผู้อื่น
            1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน  ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม
            2. การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บรรยายและอภิปราย
            2. การนำเสนอโดยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตร่วมในการวิเคราะห์
1. การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
            2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
            1. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
            1. ทำตามแบบใบงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1. ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1. มีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1 BTEPP124 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ประเมินผลจากการมอบหมายงาน 9, 18 ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 ทักษะทางปัญญา การนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน การนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอโดยใช้สื่อที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย ประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานจริง ตลอดภาคการศึกษา 20%
https://fischerandpartners.com/recruitment-blog/how-to-write-english-resume-cv/
          https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/36029.html
               https://coop.rmutr.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
          http://www.southcoopnet.psu.ac.th/index.php/is-coop
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
แบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ