เทคโนโลยีการพิมพ์

Printing Technology

1. รู้ประวัติและหลักการพิมพ์ระบบการพิมพ์พื้นนูน พื้นลึก พื้นราบ และพื้นฉลุ
2. รู้และเข้าใจข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบ
3. เข้าใจกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
4. มีทักษะการประยุกต์พื้นฐานในการถ่ายทอดภาพทางการพิมพ์
-
ศึกษาประวัติและหลักการทางการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานด้านหลักการพื้นฐานในการถ่ายทอดภาพทางการพิมพ์
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา  ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นให้เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
                1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
                2. การส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีในเนื้อหาระบบการพิมพ์ต่างๆ
            2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
            3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เน้นหลักการทฤษฏีและประยุกต์ทางปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น ศึกษาดูงาน เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค รายงานที่นักศึกษาจัดทำ การนำเสนอรายงานในรูปแบบสื่อออนไลน์
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชการหรือวิชาชีพ
กรณีศึกษาทางการประยุกต์ด้านสิ่งพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปฏิบัติงานจริงโดยให้นักศึกษาดูวิธีการทำหรือสาธิตออนไลน์จากผู้สอนและนักศึกษานำไป

ปฏิบัติด้วยตนเอง
ผลงานของนักศึกษา
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
            2. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
            3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน 
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอในรูปแบบสื่อออนไลน์ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอด้วยรูปแบบออนไลน์
1. การนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
            2. การอธิบายเหตุผลด้วยรูปแบบการนำเสนอบนสื่อออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1. เน้นหลักการทฤษฏีและประยุกต์ทางปฏิบัติ 2. การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น ศึกษาดูงาน เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา 1. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 2. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชการหรือวิชาชีพ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 44010101 เทคโนโลยีการพิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม 1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 2. การส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค รายงานที่นักศึกษาจัดทำ การนำเสนอรายงานในรูปแบบสื่อออนไลน์ 9, 18 ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 ทักษะทางปัญญา ผลงานของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานสำเร็จและรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การอธิบายเหตุผลด้วยรูปแบบการนำเสนอบนสื่อออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 , 8-15
          เทคโนโลยีการพิมพ์เบื้องต้น
          กระบวนการพิมพ์พื้นลึก พื้นฉลุลายผ้า
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ