ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

Leadership and Team Building

รู้ปัจจัยต่าง ๆ  ที่กำหนดตัวผู้นำ  รู้บทบาทหน้าที่และทักษะที่สำคัญของผู้นำ เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ วิธีการบริหาร มนุษยสัมพันธ์ และอิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม เข้าใจการตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม เข้าใจการปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เข้าใจคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ
        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ใน การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องตามรูปแบบของ มคอ. 3 เพื่อนำไปสู่ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ สกอ. กำหนด
เพื่อศึกษาทฤษฎี ภาวะผู้นํา ภาวะผู้นํากับจริยธรรม ภาวะผู้นํากับความคิดเชิงระบบ และการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นํากับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นํากับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้นํากับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างทีมงาน การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้า และอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผล และกรณีศึกษา To study the definition, format and the role of leadership, teamwork creation and development, ways to administration and building personality, human relationship and team leaders to help management setting and developing their leadership ability effectively.  
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนบุคคลองค์กรและสังคม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบของ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวข้องการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนและธุรกิจ  องค์ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุนที่มีผลกระทบของการใช้ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อต่อบุคคลและสังคม
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุน
3.2.1การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานหรือกรณีศึกษาที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจลการลงทุน
3.3.2  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้านวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การนำตัวอย่างของธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้อง
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA219 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3..2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 , สอบกลางภาค , ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 , สอบปลายภาค 4 , 8 , 12 , 16 5% , 30% , 5% , 30%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ , รายงาน , การทำงานกลุ่มและผลงาน , การอ่านและสรุปบทความ , การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน , การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้นำ . พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี , 2539.
- กอปเชษฐ ตยัคคานนท์ . นายชั้นยอด เป็นอย่างดี. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2538
- ธงชัย สันติวงษ์.องค์การและบริหาร.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ,2533
  หลักการจัดการ.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ,2539.
- บรอดวีล , มาร์ติน เอ็ม .เทคนิคหัวหน้างาน แปลโดย อบรม สินภิบาล. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตว์ ,ม.ป.ป.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาที่กำหนด
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์