ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร

Airline Business and Ticketing

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  1.1เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  1.2เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ  1.3เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักงาน และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมายได้ วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันได้ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี
ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฏและระเบียบการจาราจรทางอากาศ  ตารางเวลากำหนดการบิน ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน งานบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน ระบบการจองการออกบัตรโดยสารและกาคิดคำนวณค่าโดยสาร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรองงที่นั่งสารการบิน การจัดทำเอกสาร และระเบียบพิธีการเข้า-ออก ระหว่างประเทศ การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ และศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องสาขาการท่องเที่ยว โทร.081-9934721  3.2 e-mail;chatsungnern1@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่  1.4 มีวินัยมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ  - อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน  -สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่โปรแกรมวิชา/คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคาราวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์  - การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงาน  -นักศึกษาประเมินตนเอง
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย
- บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง  - อภิปรายหลังการทำกิจกรรม หรือสถานการณ์จำลอง  - การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า  - การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เรียน และนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ  -การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem – based Learning)
- การทดสอบย่อย  - การสอบกลางภาคและปลายภาค  - รายงานและการนำเสนอรายงานในชั้น เรียน
˜3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งหาแนวทางป้องกันแก้ไขทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  š3.2 สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ  š3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจริงตามสถานการณ์  š3.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน  - ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นขั้นตอนและหาแนวทางแก้ไขได้ (Solving Problem)
-ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
š4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  š4.2 สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการทำรายงานหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
- นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  -ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
š5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีสิทธิภาพ  š5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้  ˜5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  š5.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง  - นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ  - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะควาสัมภาษณ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4
1 13010025 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,1.3,1.4,3.1,3.2,3.3,3.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา 1-15 10%
2 4.1,4.2 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10% ทุกสัปดาห์ 10%
3 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 4,6,11 10%
4 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4 การสอบกลางภาค 8 20%
5 3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4 การนำเสนองาน/การรายงาน 14 20%
6 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,3.4 การสอบปลายภาค 17 30%
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ธุรกิจการบิน, กรุงเทพฯ , ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2548.  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการบินและการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, กรุงเทพฯ , ศูนย์  วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2548.  พรนพ พุกกะพันธ์, ธุรกิจการบิน, กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
AIR LINES DE -CODE  AIRPORT CODES  CITY CODES  THAILAND CODE  THE PHONETIC ALPHABET
ศึกษาข้อมูลกรณณีศึกษาการให้บริการของสายการบินต่างๆทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา  2.ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล-คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้  3.ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนด้วยตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
1.การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป  2.การวิเคราะห์ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่  3.การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับรุ่นต่อไป
1.ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ  2.(อาจ) ให้กรรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน  3.เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด  4.(อาจ) จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย)  5.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
1.นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  2.นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง